kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

13. Hukuk Dairesi 2001/10667 E., 2001/12117 K.

AKTİN FESHİ

ERKEN TAHLİYE HALİNDE KİRACININ SORUMLULUĞU

İSPAT KÜLFETİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
13.HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

E. 2001/10667
K. 2001/12117
T. 25.12.2001Davacılar, maliki oldukları binadaki 1 ve 2. katların
1.4.1998 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile 5 yıl süre ile
davalıya kiralandığını, davalının 1.9.1999 tarihli ihtarı ile
deprem nedeniyle kiralanın üretim yapmaya hazır işyeri
sıfatını kaybettiğini ve oturulamaz raporu verildiğini, ileri
sürerek sözleşmeyi feshettiğini bildirip anahtarı teslim
etmeden kiralananı terk ettiğini, ancak kiralanan hakkında
oturulamaz raporu bulunmadığını, davalının kira sözleşmesi
sonu olan 1.4.2003 kadar kira bedelini ödemek zorunda
olduğunu ileri sürerek şimdilik 1.9.1999- 1.4.2000 dönemine
ait aylık 850.000.000 Tl.dan 5.950.000.000 Tl. kira bedelinin
davalıdan faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini
istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 2 aylık kira bedeli
olan 1.700.000.000 Tl.nın dava tarihinden itibaren faiziyle
birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm taraflarca
temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle
yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delilerin
takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm
temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacının temyiz itirazlarına gelince;
Taraflar arasında düzenlenen 1.4.1998 tarihli ve 5 yıl
süreli kira sözleşmesinin varlığı uyuşmazlık konusu değildir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, mecurun kira süresi dolmadan
davalı tarafından boşaltılması üzerine geleceğe yönelik kira
bedellerinin ödenip ödenmiyeceğine ilişkin davacı, davalının
mecuru kira akdini haksız surette feshederek boşaltmasına
rağmen anahtarı teslim etmediğini bildirerek, fazlaya ilişkin
hakları saklı kalmak koşuluyla 1.4.2000 tarihine kadar
oluşacak kira bedellerinin tahsiline karar verilmesini
istemiştir. Davalı ise 17.8.1999 tarihli depremde mecurun
hasar gördüğünü bu nedenle kullanma amacına uygun biçimde
kiracılığın sürdürülmesinin mümkün bulunmadığını bildirerek
haklı nedene dayanarak 1.9.1999 tarihinde sözleşmeyi
feshedeceğini bildirdiğini ileri sürerek davanın reddini
dilemiştir. BK.249 maddesi ile kiralayana kiralananı akitten
maksut olan kullanmaya yararlı bir halde kiracıya teslim etmek
ve kira süresi boyunca bu halde bulundurmak mükellefiyeti
getirilmiştir. BK. 250 maddesinde ise “kiralanan kira müddeti
boyunca kiracının bir kusuru olmaksızın akitten maksut olan
kullanmanın mümkün olmayacak veya emniyetli surette azalacak
hale düştüğü takdirde kiracının ücretten mütenasip bir
miktarın tenzilini isteyebileceği gibi ayıp münasip bir sürede
giderilmezse akdi dahi feshedebilir” hükmü getirilmiştir.
Gerçekten 17.8.1999 tarihli deprem kira sözleşmesinden sonra
meydana gelmiş olup, binada zemin katın kolonlarının hasar
gördüğü dosyada yer alan 23.8.1999-1.9.1999 tarihli
belgelerden anlaşılmaktadır. Mücbir sebepten dolayı akdi
feshetmek isteyen davalının öncelikle münasip bir müddet tayin
ederek ayıbın bu zaman zarfında bertaraf edilmesini istemesi
ve bunun gerçekleşmemesi halinde akdi fesihte haklı olduğunu
kanıtlaması gerekir. Oysa dosyada davalının böyle bir ihtarda
bulunduğuna ilişkin herhangi bir kaydın yer almadığı da
gözlenmiştir. Dosyada yer alan davacı ihtarından anahtarın
kendisine teslim edilmediği bildirildiği halde davalı buna
karşı herhangi bir cevap vermemiş ve mecuru boşalttıktan sonra
anahtarı teslim ettiğini de ileri sürmemiştir. Mahkemece
öncelikle bu yönün üzerinde durulup mecurun hangi tarihte
tahliye edildiği, anahtarı yöntemine uygun şekilde kiralayan
davacılara teslim edilip edilmediği sorulup bunun kiracı
davalı tarafından yasal delillerle kanıtlanması gerektiği
üzerinde durulmalı, anahtarın teslim edilmemesi halinde teslim
tarihine kadar tahakkuk edecek kiralardan davalının sorumlu
olduğu düşünülerek hasıl olacak sonucu göre bir karar
verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle
davalının temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte
açıklanan gerekçe ile temyiz olunan kararın temyiz eden
davacılar yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde
iadesine, 25.12.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA