kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 1996/3941 E., 1996/5013 K.

KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEMERRÜT FAİZİ HESABI

TEMERRÜT FAİZİNE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
19. HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
96/3941 96/5013

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması
sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak
verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili, davalının yaptığı hayvancılık kredisi sözleşmesi
gereğince kredi kullandığını, ancak bu kredi borcunu vadesinde ödemediğini,
alacağın tahsili için Balıkesir 2. İcra Müdürlüğünün 1994/1100 sayılı dosyası
ile yapılan takibe de itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline, takibin
devamına, 40 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava
etmiştir.
Davalı vekili borcu kabul etmediklerini beyanla davanın reddini
istemiştir.
Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulü
ile davalının Balıkesir 2. İcra Müdürlüğünün 1994/1100 sayılı dosyasına vaki
itirazının iptaline, takibin devamına 40 icra inkar tazminatı olan
5.586.613. TL.nın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekilince
temyiz edilmiştir.
Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye yeterli olmadığı
gibi alınan bilirkişi raporu da Yargıtay denetimine imkan verecek nitelikte
değildir. Davacı banka takip talebinde hesabın katedildiği tarihte bankanın
asıl alacağı olan meblağa takip tarihine kadar işlemiş olan temerrüt faizi ve
diğer giderleri de eklemek suretiyle toplam 13.966.534. TL. üzerinden
faiziyle birlikte tahsilini talep etmek suretiyle BK.nun 104/son ve 3095
Sayılı Yasaya aykırı olarak geçmiş günler faizine faiz yürüterek icra
takibinde bulunmuştur. Bu durumda yapılacak iş, konusunda uzman bilirkişi
aracılığıyla yaptırılacak inceleme sonucu hesabın kat’ı tarihinde bankanın
sözleşmeden doğan faiz alacağı ile birlikte asıl alacağının saptanması ve bu
miktara davaya konu icra takip tarihine kadar işleyecek temerrüt faizi ve
bunun gider vergisi hesap ettirilerek BK.nun 104/son maddesi de gözetilerek
mükerrer faiz uygulamasına yol açmayacak, ve asıl alacak tutarı üzerinden
takip tarihinden sonra faiz yürütülmesine olanak verecek şekilde hüküm
kurmaktan ibarettir. Bu yönler gözetilmeden yetersiz araştırma ile yazılı
şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına
BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine 22.5.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA