kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

17. Hukuk Dairesi 1996/3896 E., 1996/4122 K.

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI

PAFTADA DEĞİŞİKLİK

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki tesbite itiraz davası üzerine yapılan yargılama
sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı hazine tarafından
süresi içinde temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Kadastro sırasında 102 ada 78 parsel sayılı 7600 metrekare
yüzölçümündeki taşınmaz kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle Mehmet
adına tesbit edilmiştir. Askı ilan süresi içinde Mehmet taşınmazın
yüzölçümünün 14.000 metrekare olması gerektiğine dayanarak dava açmıştır.
Mahkemece davanın kabulüne ve dava konusu 102 ada 78 parselin 14000 metrekare
yüzölçümü ile davacı Mehmet adına tapuya tesçiline karar verilmiş, hüküm
davalı hazine tarafından temyiz edilmiştir.
Çekişmeli 72 nolu parselin uzman bilirkişi Rıfat tarafından
düzenlenen 17.5.1995 günlü krokide gösterilen bölümün tarım arazisi olduğu
davacı tarafından taşınmaz üzerindeki zilyetliğinin tesbit tarihine kadar
çekişmesiz, aralıksız ve malik sıfatıyla 20 yılı aşan bir süre devam ettiği,
3402 sayılı Kadastro Yasası’nın l4. maddesinde öngörülen kazandırıcı
zamanaşımı zilyetliği ile mülk edinme koşullarının gerçekleştiği mahkemece
yerinde yapılan keşif, uygulama, dinlenen yerel bilirkişi ve tanık beyanları,
düzenlenen teknik bilirkişi raporu ile belirlenmiştir. Delillerin takdiri
mahkemeye ait olup takdirde de bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu
nedenlerle ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre aşağıdaki bendin kapsamı
dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. REDDİNE,
Ancak, 3402 sayılı Yasanın 30/2 maddesi gereğince mahkeme kararı
kadastro paftasında değişikliği gerektiriyorsa bu değişikliği gösteren ve
mahkemece tasdiki gereken haritanın ilama eklenmesi gerekirken davacıya ait
ve çekişmesiz olan 78 parsel de dahil olmak üzere davacının kullandığı alanın
14.000 metrekare olduğu belirtildiği ve davacının 78 nolu parselin yüzölçümü
kadastro tutanağına göre 7600 metrekare olduğu halde çekişmeli yerden davacı
adına tesçil edilecek bölümün miktarının krokide işaretlenerek gösterilmemiş
olması isabetsizdir.
Hazinenin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan
nedenlerden ötürü BOZULMASINA 23.9.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA