kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 1996/3896 E., 1996/5289 K.

İHALENİN FESHİ

İYİ NİYET

ÖLÜ KİŞİYE KAYYIM TAYİNİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Onikinci Hukuk Dairesi

E. 1996/3896
K. 1996/5289
T. 16.4.1996

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından
istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahalinden Daireye 13.3.1996
tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi Şerife’nin hissedar Ali oğlu Hasan’ın mirasçısı olduğu dosyada
konulu olan veraset belgesi ile sabittir. Bu nedenle adı geçen şikayetçinin
İİK.nun 134/2. maddesi gereğince ihalenin feshi davası açabilecek kişilerden
olduğu anlaşılmaktadır. Veraset belgesinde Ali oğlu Hasan’ın 1935 yılında
öldüğü yazılıdır. Lapseki Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kayyım tayini kararı
28.6.1994 tarihli olup ölü kişi hakkında verilmiştir. Ölü kişiye kayyım
tayini mümkün bulunmadığı gibi, mirasçılar hakkında kayyım tayin edilmediğine
göre, kayyımının mirasçı şikayetçiyi temsil yetkisinin mevcudiyetindena söz
edilemez. Bu durumda sadece kayyıma satış ilanının tebliği suretiyle ihale
yapılması yasaya uygun değildir. Satış ilanının adı geçene tebliğ edilmemiş
olması başlı başına ihalenin feshini gerektireceği gibi, birinci ihalede 655
milyon TL. pey süren Mehmet ve Emine’nin bu defa aynı taşınmaza 108 milyon
TL. pey sürerek satın almaları da iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz. Bu
nedenlede ihalenin feshine karar verilmek gerekirken yazılı şekilde karar
verilmesi isabetsizdir.

S o n u ç: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının
yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), 16.4.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA