kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

21. Hukuk Dairesi 1996/3867 E., 1996/4020 K.

ESKİ İŞVERENİN PRİM BORCU

FAİZ

GECİKME ZAMMI

MÜTESELSİL SORUMLULUK

SİGORTA PRİMİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
21. Hukuk Dairesi
Başkanlığı

Esas Karar
1996/3867 1996/4020

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı, sigorta primi ile geçikme zammı ve faiz borçlarından
müteselsilen sorumlu bulunmadığının tesbiti ile ödeme emrinin iptali ve
sataşmanın giderilmesi istemine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar
vermiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği
düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Dava hukuki nitelikçe, işyerini 506 sayılı yasanın 82. maddesi
anlamında devir almadığının, bu nedenle, eski işverenin Kuruma olan sigorta
primi ile geçikme zammı ve faiz borçlarından müteselsilen sorumlu
bulunmadığının tesbiti ile ödeme emrinin iptali ve sataşmanın giderilmesi
istemine ilişkindir. Bu yönü ile davanın yasal dayanağı 506 sayılı yasanın
82. maddesidir. Anılan maddede; sigortalıların çalıştırıldığı işyeri
devredilir veya intikal ederse, eski işverenin kuruma olan sigorta primi ile
geçikme zammı ve faiz borçlarından aynı zamanda yeni işverende müteselsilen
sorumludur hükmü öngörülmüştür. Madde anlamında, “devir” ve “intikal”den
bahsedilmek için; işyerinin işler bir halde sigortalıları ile birlikte yeni
işverene geçmiş bulunması gerekir. İşyerinin devir ve intikalinde, gerçekte
işyeri değil, onun işvereni değişmektedir ve yeni işveren eskisinin ardası
(halefi) olmaktadır. İşyerinin kapatılmasından sonra, yeni işveren tarafından
yepyeni bir işyeri olarak açılmış bulunması işyerindeki işin işverenin kendi
sorumluluğu altında başkasına yaptırılması, işyerinin kira sözleşmesine son
verilip boşaltıldıktan sonra başkasına kiralanması, sadece işyerindeki
malzemelerin satılması eski müteahhidin sözleşmesi feshedilip geriye kalan
işin eksiltmeyle bir başka müteahhide ihale edilmesi gibi durumlarda
devirden söz edilemeyeceği Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.
Somut olayda; işyeri Çavuşoğlu Altay Özel Eğitim Öğretim İşletmeleri
Anonim Şirketine ait iken 28.3.1995 gün 11774 sayı ile Bakırköy 12.
Noterinden tanzim olunan sözleşme ile 1.4.1995 tarihinden itibaren Bilim
Eğitim Öğretim Hizmetleri Anonim Şirketince “devir” alındığı 28.4.1995 gün
65-38 nolu Müfettiş tutanağından ve sözleşme içeriğinden açıkca
anlaşılmaktadır. Öte yandan, işyeri Bilim Eğitim Öğretim Hizmetleri Anonim
Şirketi tarafından “devir” alındıktan sonra işyerinde aynı hizmetlerin aynı
Sigortalılar tarafından yürütüldüğüne göre başka bir anlatımla, işyeri işler
bir halde sigortalıları ile birlikte yeni işverene geçmiş bulunduğundan 506
sayılı yasanın 82. maddenin öngördüğü koşulların davacı şirket yönünden
oluştuğu açık-seçiktir. Hal böyle olunca, davacı şirketin eski işverenin
Kuruma olan sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlarından müteselsilen
sorumlu olması gerektiği hukuksal gerçeği ortadadır.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın davanın
reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve
yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 4.7.1996
gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA