kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 1996/3830 E., 1996/6025 K.

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TAPU DIŞI SATIN ALMA

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Yedinci Hukuk Dairesi

E. 1996/3830
K. 1996/6025
T. 17.6.1996

ÖZET : İddia ve savunmaya, mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere göre,
somut olayda kanıtlama yükümlülüğü, çekişmeli taşınmazı tapu dışı satın
aldığını öne süren davalı tarafa aittir. Kanıtlama yükümlülüğü kendisine
düşmeyen davacı taraf hakkında 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36. maddesi
hükmünce işlem yapılarak davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

(3402 s. Kadastro K. m. 13/B-b, 36)

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün
Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin yasal süresinde olduğu
anlaşıldı, tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 238 ada, 6 parsel sayılı 468, 54 m2. yüzölçümündeki
taşınmaz, tapu kaydına, tapu dışı satın almaya ve zilyetliğe dayalı olarak
Osman adına tesbit edilmiştir. Davacılar Zafer ve paydaşları, tapu kaydı
kapsamında kalan dava dışı bir kısım parsellerin satıldığını, dava konusu
taşınmazın ise satışa konu edilmediğini ileri sürerek, askı ilan süresi
içinde dava açmışlardır. Mahkemece davanın reddine, taşınmazın tesbit gibi
davalı adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından
temyiz edilmiştir.

Kadastro tesbitine dayanak yapılan davacı tarafın dayandığı tapu kaydının dava
konusu taşınmaza ait olduğu, yanlar arasında uyuşmazlık konusu değildir.
Uyuşmazlık, çekişmeli taşınmazın davalı tarafça tapu dışı satın alınıp
alınmadığı konusundadır. Davacılar, dava konusu taşınmazın davalı tarafa
satılmadığını öne sürmüş, davalı taraf ise taşınmazı tapu dışı satın
aldıklarını savunmuşlardır. Hal böyle olunca, olayda kanıtlama yükümlülüğü
tapu dışı satın almaya dayanan tarafa aittir. Mahkemece kanıtlama,
yükümlülüğü kendisine düşmeyen davacı taraf hakkında 3402 sayılı Kadastro
Kanununun 36. maddesi hükmünce işlem yapılarak davanın reddine karar verilmiş
olması isabetsiz, temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün
(BOZULMASINA), 17.6.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA