kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/3764 E., 1996/4613 K.

BOŞANMA

BUTLAN

EVLENMENİN FESHİ

FESİH

İSTEKLE BAĞLILIK

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
96/3764 96/4613

Özet:Evlenmenin feshi istenen halde boşanmaya karar verilemez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Olayları açıklamak taraflara, hukuki niteleme ise hakime aittir. (HUMK
Md. 76) Hakim iki tarafın iddia ve savunmaları ile mukayyet olup ondan
fazlasına veya talepten başka bir şeye karar veremez. (HUMK Md. 74)
Davacı dava dilekçesinde davalı tarafından zorla kaçırıldığını
davalının cebir ve tehditi sonucu nikahın yapıldığını ileri sürerek evliliğin
iptalini istemiş davalı da zorla nikah yapılmadığını savunmuştur. İddia ve
savunmanın ileri sürülüş biçimine göre dava; Medeni Kanunun 118. maddesinde
yer alan evlenme aktinin tehdit altında yapıldığı iddiasına dayanan
evlenmemiş feshi niteliğindedir. Taraflarca gösterilen delillerin bu
çerçevede değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken istek
dışında boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
S O N U Ç : Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine
göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının
yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 25.4.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA