kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 2001/11235 E., 2002/2078 K.

KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ

KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ ŞUF’A DAVALARI KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖERVİ DIŞINDADIR

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
7.HUKUK DAİRESİ

E:2001/11235
K:2002/2078
T:21.3.2002

YARGITAY İLAMI

Kadastro sırasında; 209 ada 37 parsel sayılı 5763,71m2 yüzölçümündeki taşınmaz dava konusu olduğundan malik hanesi açık bırakılmak suretiyle tesbit edilmiştir. Tesbitten önce davacı Mustafa tarafından davalı Hacer aleyhine Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan şuf’a davası görevsizlik kararı ile kadastro mahkemesine aktarılmıştır. Dava sırasında davacı ve davalı taşınmaz üzerinde bir haklarının bulunmadığını beyan etmişlerdir. Mahkemece davanın reddine 3402 sayılı Kadastro Kanununun 30.maddesi hükmünce taşınmazın gerçek hak sahibi Hatice mirasçıları adlarına payları oranında tesciline karar verilmiş; hüküm Hatice mirasçılarından Döndü tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu taşınmazın Kahramanmaraş Sulh Hukuk Mahkemesinin 1997/280 esas sayılı dosyasında şuf’a davasına konu olduğu bu nedenle kadastro tutanağının malik hanesinin açık bırakıldığı Sulh Hukuk Mahkemesinden görevsizlik kararı ile gelen dosyanın tutanakla birleştirilerek yargılama yapıldığı anlaşılmış ise de, şuf’a davaları kadastro mahkemesinde görülecek dava türlerinden değildir. Bu durumda kadastro tutanağının bu gerekçe ile malik hanesinin boş bırakılması 3402 sayılı kanun hükümlerine uygun değildir. Bu durumda mahkemece olağan yönteme göre kadastronun tamamlanması için kadastro tutanağının kadastro müdürlüğüne gönderilmesine sulh hukuk mahkemesinden gelen şuf’a davası hakkında yeniden görevsizlik kararı verilerek dosyanın Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir. Mahkemece yazılı olduğu şekilde davanın esası hakkında hüküm kurulması isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 21.3.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA