kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

13. Hukuk Dairesi 2001/11187 E., 2002/341 K.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DURUMUNDA KİRACININ SORUMLU OLDUĞU KİRA BEDELİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
13.HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI


E. 2001/11187
K. 2002/ 341
T. 17.01.2002


K A R A R
Davacılar, davalıya ait 2 adet işyerini kiraladıklarını, teminat
çeki verdiklerini, Aralık 2000 ve Ocak 2001 kira paralarını
ödeyemediklerini, davalının teminat çekine ve sözleşmedeki
muacceliyet şartına dayanarak tüm kira paralarının tahsili için icra
takipleri yaptığını, taşınmazları tahliye ettiklerini ileri sürerek
takiplerden dolayı 41.700.000.000TL. borçlu olmadıklarının tesbitine
%40 tazminat ödenmesine karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı sözleşmenin geçerli olduğunu savunarak davanın reddini
dilemiştir.
Mahkemece sözleşmenin tek taraflı fesih edilemeyeceği gerekçesi
ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından
temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında düzenlenen 1.10.2000 başlangıç tarihli 1 yıl
süreli kira sözleşmesine konu taşınmazların tahliye edildiği,
anahtarların 3.4.2001 tarihinde tevdi mahalline teslim edildiği
anlaşılmaktadır. Haklı neden olmaksızın kira sözleşmesini tek taraflı
olarak fesih eden kiracı kural olarak dönem sonuna kadar olan kira
paralarından sorumludur. Ancak Borçlar Kanunun 98/2 maddesi
göndermesiyle, aynı kanunun 44.maddesi uyarınca kiralayanın zararın
artmasına neden olmaması gerekir. Bu durumda davacı kiracının
anahtarı tevdi mahalline teslim ettiği tarihe kadarki kira
paralarından sorumlu olduğu açıktır. Bu tarihten sonraki dönem içinde
mahkemece, bilirkişi incelemesi yaptırılarak kiralanan taşınmazların
sözleşmedeki koşullarla, aynı şartlar ve aynı kira bedeli ile ne
kadar sürede kiraya verilebileceği tesbit edilerek davalı alacağı
belirlenmeli. Davacıların yaptığı ödemelerde gözetilmek suretiyle
sonuca uygun karar verilmesi gerekir. Eksik inceleme ve yanlış
değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya
aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacılar yararına
BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 17.1.2002 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA