kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/4435 E., 1996/5358 K.

POSTA İLE GÖNDERME

TEMYİZ

TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YER

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı:

ESAS KARAR
96/4435 96/5358
20.5.1996

Y A R G I T A Y İ L A M I

Özet:Temyiz dilekçesi temyiz süresi geçmeden kararı veren mahkemeye
veya başka bir mahkemeye verilmeli harç yatırılmalı veya temyiz defterine
kayıt ettirilmelidir. PTT ile gönderme süresinde işlem sayılmaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Davalı temyiz dilekçesini PTT kanalı ile göndermiş 29.1.1996 tarihinde
mahkemeye gelen, bu dilekçe mahkemece iade edilmiş olup en son temyiz
dilekçesi 12.3.1996 tarihinde Alaşehir mahkemesi kanalı ile gönderilmiştir.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 432. maddesi gereğince Temyiz
dilekçesi ilk kez kararı veren mahkemeye veya başka bir mahkemeye
verilmemiştir.
Temyiz edilen karar temyiz eden tarafa 24.1.1996 günü tebliğ edilmiş ve
fakat söz konusu karar yasada öngörülen (HUMK. 432) l5 günlük süre geçtikten
sonra 12.3.1996 tarihinde verilen dilekçe ile temyiz edilmiştir.
Kuşkusuz Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 2494 sayılı kanunla
değiştirilen 432. maddesine göre, temyiz kanuni süre geçtikten sonra yapılır
ise, temyiz isteminin reddine karar verme yetkisi hükmü veren mahkemeye
aittir.
Ne varki Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararların yasal süre
geçtikten sonra temyiz edilememesi veya temyiz kabiliyetinin bulunmaması
halinde dosyanın yerel mahkemece temyiz isteminin reddine karar verilmeden,
Yargıtay’a gönderilmesi durumunda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 2494
sayılı kanunla değişik 432/4. maddesine göre, bu konuda bir karar verilmek
üzere, dosya mahalline geri çevrilmeden doğrudan doğruya Yargıtay’ca da
temyiz isteminin reddine karar verilebileceği (l.6.l990 günlü ve l989/3 Esas,
l990/4 Karar sayılı) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunca karara
bağlanmıştır. Bu durumda gösterilen sebeple temyiz isteminin reddi gerekir.
S O N U Ç : Temyiz dilekçesinin gösterilen sebeple REDDİNE
oyçokluğuyla karar verildi. 20.5.1996MUHALEFET ŞERHİ

25.1.1995 5/1 sayılı İnançları Birleştirme kararı gereği Harca tabi
olan davalarda harcı alınmadan süresi içinde temyiz muhabere, esas defteri
gibi defterlerden birine kaydının yapılması halinde temyizin süresinde
yapıldığının kabulü ve harcın usulen tamamlatılması gerekir.
PTT ile gönderilen temyiz dilekçesi tebliğ tarihine göre 15 günlük
temyiz süresi içinde temyiz defterine kayıt edilmediğine ve süresinden sonra
harçlandırılmış bulunmasına göre temyiz dilekçesinin reddi bu gerekçe ile
doğrudur. Sayın çoğunluğun değişik görüşlerine katılmıyoruz.

Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA