kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

3. Hukuk Dairesi 1996/4389 E., 1996/5280 K.

HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ

NİŞANIN BOZULMASI

YEMİN DELİLİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Üçüncü Hukuk Dairesi

E. 1996/4389
K. 1996/5280
T. 6.5.1996


ÖZET : 1- Davalı, davacıların, dilekçelerinde belirtilen eşyaları nişan
bozulduktan sonra aynen geri verdiğini savunmuş olup bu durumda ispat yükü
davalıya geçmektedir. Davalı delill dilekçesinde, her türlü delil denilmekle
yemin deliline de dayanmış olduğu gözetilerek, davalının davacya bu hususta
bir yemin teklif hususu hatırlatılarak, sonuca göre karar verilmesi gerekir.

2- Medeni Kanunun 86/2. maddesi uyarınca nişanın bozulması nedeni ile
hediyelerin aynen, mecut değil ise, karşılığı sebepsiz zenginleşme
kurallarına göre geri verilir. Kural olarak; giyinilmekle, kullanılmakla
eskiyen ve tüketilen eşyaların geriverilmesine karar verilemez. Mahkemece bu
husus incelenmeden bilirkişi raporunda belirtilen eşyaların tümünün geri
verilmesine karar verilmesi doğru değildir.

(743 s. MK. m. 86/2)

Dava dilekçesinde, nişanın bozulması nedeni ile davalı tarafa verilen ve
nitelikleri belirtilen hediyelerin aynen iadesi, bulunmadıkları takdirde
bedelleri olan 37.950.000 liranın faizi ile davalıdan tahsili istenilmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş; hüküm, davalı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün
kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

1- Davalı, davacıların dilekçeklerinde belirtilen eşyaları nişan bozulduktan
sonra, aynen iade ettiğini savunmaktadır. Bu durumda ispat yükü davalı tarafa
geçmiştir. Davalının 25.11.1994 tarihli delil dilekçesinin 5. bendinde -diğer
yasal her türlü deliller- denilmek suretiyle zımmen yemin delilinede dayanmış
olduğu gözetilerek, davalının davacıya bu hususta bir yemin teklifi hakkı
bulunduğunun hatırlatılması, sonucuna göre işlem ve değerlendirme yapılması
gerekir.

2- Nişan hediyelerinin iadesi esas itibariyle nedensiz zenginleşme hukukuna
tabidir. Özel bir nedensiz zenginleşme hükmü olarak kabul edilmekte olan
Medeni Kanun 86/2’de, (hediye, aynen iade edilir) denilmektedir. Buna göre de
iade, hediyeyi verenin mal varlığında olan noksana göre değil, özellikle
alanın malvarlığında iade zamanında mevcut olan fazlalığa göre belirlenir. Bu
nedenle kural olarak; giyinilmekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen
eşyaların iadesine karar verilemez. Mahkemece bu husus incelenmeksizin
bilirkişi raporunda belirtilen eşyaların tümünün iadesine karar verilmesi de
doğru değildir.

S o n u ç: Yukarıda 1 ve 2. bentlerde açıklanan nedenlerle, usul ve yasaya
aykırı olan hüküm bozulmalıdır.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan
kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin
alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6.5.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA