kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/4333 E., 1996/5038 K.

BOŞANMA

İSTEK

MADDİ TAZMİNAT

MANEVİ TAZMİNAT

TAZMİNAT

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
96/4333 96/5038
13.5.1996

Özet:Boşanma sebebiyle istenen tazminat niteliğini veya dayanağı maddi
olguları açıklamayan uyarılmaya rağmen açıklamada bulunmazsa bu yönde bir
isteğin varlığından söz edilemez.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre
davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalı cevap layihası ile boşanmaya bağlı olarak tazminat istemiş
ise de yargılama aşamasında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 75/2. maddesi
uyarınca davet edilmesine rağmen dilekce ile yahut sözlü olarak bunun Medeni
Kanunun l43. maddesinin l. fıkrasında gösterilen maddi tazminat mı yoksa 2.
fıkrada yer alan manevi tazminat mı olduğunu açıklamamış, isteğini maddi bir
olguya da dayandırmamıştır. Medeni Kanunun l43/l-2. maddesindeki tazminatlar
ayrı ayrı şart ve unsurların oluşması sonunda, istek halinde hükme bağlanır.
Şu halde bu konulardan, biri veya her ikisi hakkında bir isteğin varlığından
söz edilemez. Mahkemece, tazminat konusunda karar itihazına yer olmadığına
karar verilmek gerekirken, kesin hüküm oluşturacak şekilde isteğin
reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün ikinci bentte gösterilen sebeple
BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise ONANMASINA,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
l3.5.l996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA