kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

13. Hukuk Dairesi 2001/10852 E., 2001/11423 K.

ATIK SU BEDELİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
13.HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

E. 2001/10852
K. 2001/11423
T. 06.12.2001


Davacı İZSU idaresi, kuyu atıksu abonesi olan davalı
aleyhine toplam 7.923.366.668 Tl.lık alacağın tahsili için
icra takibi başlattığını, davalının takibe haksız olarak
itiraz ettiğini öne sürerek, itirazın iptaline karar
verilmesini istemiştir.
Davalı, yersiz olan davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece atıksu bedelinin 2464 sayılı yasanın 44 maddesi
uyarınca çevre temizlik vergisine alındığı, atıksu tahakkukuna
ilişkin işlerin iptal edilerek terkinine karar verildiği,
takibin yasal dayanağı kalmadığından davanın reddine karar
verilmiştir.
Hüküm, davacı İZSU idaresi tarafından temyiz edilmiştir.
2560 sayılı yasa, 3305 sayılı yasa uyarınca bütün
Büyükşehirlerde uygulanmaktadır. İZSU idaresi 2560 sayılı
yasa hükümlerine göre kurulmuş ve anılan yasa ile atıksular
için tesisler kurmak, tarifeler hazırlamak, kullanma ve
atıksular için para tahsil etmek görev ve yetkisi ile
donatılmış; bu yetki adı geçen idarenin tekeline verilmiştir.
Her abonenin kullandığı su kadar atıksu ürettiği kuşkusuzdur.
Davacı idare, bu atıksuları kanalisazyon vasıtasıyla veya
toplanma çukurlarını boşaltmak suretiyle zararsız hale
getirecektir. Davalı kuyu suyu kullanmaktadır. Artezyenden
elde edilen suyun kullanımından sonra oluşan atıksu, İZSU
vasıtasıyla uzaklaştırılmaktadır. 2560 sayılı yasanın 6/8
9/k, 11/e, 13/9 ve 23 maddeleri gereği alınan atıksu bedeli,
hizmet karşılığı alınan bir ücrettir. Kuyu suyu kullanan
davalının resen atıksu abonesi sayılması, İZSU tarifeler
Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğidir.
3194 sayılı kanunla, 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununa 44 maddeden sonra gelmek üzere mükerreren eklenen
”çevre Temizlik Vergisi” başlıklı 44 maddenin ilk fıkrasında
”belediye sınırları ve mücevir alanlar içinde bulunan ve
belediyelerin katı atık toplama ile kanalisazyon
hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde
kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir” 12.
fıkrasında ise” ... su ve kanalisazyon hizmetleri ayrı bir
kanunla düzenlenmiş bulunan belediyelerde ise, atıksu
bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama kendi kanunlarındaki
hükümlere tabidir.” Şeklinde yazılıdır. Anılan maddenin son
fıkrası hükmüne dayanılarak Maliye Bakanlığınca 8.1.1994
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu
Genel Tebliğin 9. maddesinde de yasanın 44 maddesinin 12.
fıkrasıyla ilgili açıklama yapılırken “halen atıksu bedeli
almakta olan belediyelerce ayrıca ve verginin alınmayacağı”
belirtilmiştir. Bu durum karşısında davacının talep ettiği
atıksu ücreti, çevre temizlik vergisi değil, hizmet karşılığı
alınan ücrettir. 2560 sayılı yasa ve İZSU tarifeler
Yönetmeliği uyarınca atıksu abonesi olan davalının atıksu
bedelinden sorumlu olduğu kuşkusuzdur. Vergi Mahkemelerinin
atıksu bedelinin terkinine ilişkin kararlar bağlayıcı
değildir. Mahkemece işin esası incelenerek taraf delilleri
toplanmak suretiyle, İZSu tarifeler yönetmeliğini hükümleri
gözetilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmalı, davalının
sorumlu olacağı atıksu miktarı saptanmalı, hasıl olacak
sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile
yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykıro olup,
bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Açıklanan gerekçelerle temyiz olunan karaın davacı
İZSU idaresi yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek
halinde iadesine, 6.12.2001 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA