kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2001/10848 E., 2002/694 K.

EKSİK SİGORTA

TAZMİNAT

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2001/10848 2002/694

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Borçka Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ :16.01.2001
NO’SU :2000/97-2001/3
Taraflar arasında görülen davada Borçka Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16.01.2001 tarih ve 2000/97-2001/3 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 29.01.2002 günde davacı asil Cavit ile davalı avukatı gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan davalı asil ve taraf avukatı dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davalı şirkete sigortalı müvekkiline ait binanın 03.12.1999 tarihinde meydana gelen deprem veya sigorta teminatında kalan diğer nedenlerden dolayı hasarlanmasına rağmen (18.285.586.757) lira sigorta tazminatının ödenmediğini ileri sürerek, bu meblağın faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, eksik sigorta olduğunu, hasar nedeninin deprem olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddi ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, deprem yanında değişik risklere karşı da sigorta teminatı verildiğinden eksik sigortanın bulunmadığı, sigortalı binada meydana gelen ve tespit edilen gerçek zarardan davalının sorumlu olduğu gerekçesi ile, davanın kısmen kabulüne, (14.339.104.586) liranın dava tarihinden yürütülecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, konut sigorta poliçesine dayalı tazminat isteminden kaynaklanmakta olup, davalı tarafından deprem dahil diğer bazı rizikolara karşı sigorta teminatı verilmiş binada, orta derecede hasar meydana geldiği hususunda ihtilaf yoktur. Davalı, mevcut hasarın sigorta teminatı dışında bir başka olgudan meydana geldiği hususunda bir delil sunmamış, ancak, Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 12.01.2000 tarihli yazısına dayanarak, 03.12.1999 tarihinde Oltu-Şenkaya merkezli depremin Borçka’yı etkilemediğini, kaldı ki, “eksik sigorta” olduğu itiraz ve savunmasında bulunmuştur.
Mahkemece, hükme dayanarak yapılan bilirkişi raporunda eksik sigorta savunması tartışılmadığı gibi, her ne kadar, mahkemece, geniş kapsamlı sigorta teminatı verildiğinden, eksik sigorta savunmasının yerinde olmadığı kabul edilmiş ise de, sigorta teminatının geniş kapsamlı olması “eksik sigorta” savunmasının incelenmesine engel bir hal değildir. Öte yandan, davalı tarafından düzenlenen poliçenin özel ve genel şartları incelendiğinde, değişik risklere karşı verilen sigorta teminatlarına uygulanacak muafiyet oranları farklı olduğundan, hasar nedeninin açıklığa kavuşturulmasında zorunluluk bulunmaktadır.
Bu durumda mahkemece, aralarında bir Jeoloji Mühendisi, İnşaat Mühendisi ve Sigorta Uzmanı’nın da bulunacağı bilirkişi kurulundan yukarıda açıklanan ilkeler dahilinde tarafların itirazlarını da karşılayacak şekilde rapor alınarak, elde edillecek sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı olduğu gibi hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 31.01.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA