kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2001/10832 E., 2002/3248 K.

FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

KASKO SİGORTASI

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2001/10832 2002/3248

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Batman Asliye Hukuk Mahkemesi
GÜNÜ :19.09.2001
SAYISI :2001/28-525


Taraflar arasında görülen davada Batman Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19.09.2001 tarih ve 2001/28-525 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davalı şirketçe kasko sigortası yapılan müvekkiline ait aracın park halinde iken elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangından hasar gördüğünü, poliçe ile güvence altına alınan zararın ödenmediğini ileri sürerek, 40.000.000.000 TL.nin hasar tarihinden itibaren reeskont oranındaki temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı vekili, eksper tarafından davacı aracındaki hasarın 13.835.700.000 TL. olarak belirlendiğini, ayrıca aracın orijinal otobüs olmayıp, M... kamyon mekanik parçaları kullanılarak otobüse çevrildiğini, istenen hasar bedelinin fahiş olduğunu, hasarlı kısmın sadece kaporta kısmı ile ilgili olduğunu, poliçe değeri ile hasar tarihindeki piyasa değeri arasında oransızlık olması nedeniyle eksik sigorta hükümlerinin uygulanması gerektiğini, ayrıca kazanç kaybının tamirat dışında kaldığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporuna itibar edilerek 15.200.000.000 TL. üzerinden davanın kısmen kabulüne, tazminata olay tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine, karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen ve aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Ancak, davalı şirketin poliçeden kaynaklanan zararı ödeme yükümlülüğü poliçe genel koşulları B.3.3.1. maddesinde öngörülen sürede yerine getirilmesi gerekmektedir. Anılan hüküm gereğince sigorta şirketi hasara ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde hasarın ve tazminatın tesbiti gerekmektedir. Tespit edilen bu miktarın ödeme yükümlüğü de bu tarihte doğmuş olmaktadır. O halde mahkemece, hükmedilen tazminat miktarına hasarın ihbar tarihi olan 23.11.2000 tarihinden itibaren 15 gün sonrasına tesadüf eden 09.12.2000 tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekir iken, kaza tarihinin esas alınması doğru görülmemiştir. Ancak, anılan eksikliğin giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK’nun 438/7. maddesi gereğince hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasındaki “kaza tarihi olan 28.10.2000” ibaresinin çıkarılarak yerine 09.12.2000” ibaresinin eklenmesi suretiyle kararın düzeltilmiş bu durumu ile ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 08.04.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA