kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2001/10558 E., 2002/3080 K.

HUSUMET

ZEYİLNAME

ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2001/10558 2002/3080


YARGITAY KARARI


MAHKEMESİ :Samsun Asliye 1.Hukuk Mahkemesi
GÜNÜ :2.10.2001
SAYISI :2001/56-501


Taraflar arasında görülen davada Samsun Asliye 1.Hukuk Mahkemesi’nce verilen 2.10.2001 tarih ve 2001/56-501 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacılar vekili, davalı şirkete Zorunlu Trafik sigortalı araçta yolcu olarak bulunan müvekkillerinin murisi Mehmet’in 9.10.1999 günü meydana gelen kazada vefat ettiğini, davalının 7 milyar lira sigorta tazminatından sorumlu olduğu halde 3 milyar lira destekten yoksunluk tazminatı ödediğini ileri sürerek, bakiye 4 milyar liranın tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, poliçe limiti dahilinde davacılara ödeme yapılarak müvekkilinin ibra edildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, olay tarihinde Zorunlu Trafik Poliçe Limitinin 7 milyar liraya yükseltilmiş olup, ilgilinin zeyilname yaptırmasa dahi davalı sigortacının artan limit ile zarardan sorumlu olduğu, sigortalısını rücu edebileceği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, davalı şirket tarafından Zorunlu Trafik Sigorta teminatı verilen aracın sebebiyet verdiği trafik kazasında davacılar murisinin ölmesi nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatına ilişkindir.
Davalı sigortacı tarafından düzenlenen 5.1.1999 tarihli Zorunlu Trafik Sigorta poliçesinde, ölüm sebebi ile kişi başına 3 milyar lira teminat verildiği ve bu miktarın da davacılara ödendiği hususunda uyuşmazlık yoktur. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, olayın meydana geldiği 9.10.1999 tarihinde yasal limitlerin artırılmış olması ancak, araç malikinin artan limit ile ilgili prim ödeyerek zeyilname yaptırmaması karşısında, poliçeyi düzenleyen sigortacının bu artan limitten sorumlu tutulup tutulamayacağı hususunda toplanmaktadır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun değişik 108 inci maddesinin Garanti Fonuna aşağıdaki durumlarda başvurulur” düzenlemesi altında ve (b) fıkrasında, “Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararlar” sayılmış olup, davacıların talep ettiği tazminat cismani zarara ilişkin olduğuna göre, böyle bir davanın Garanti Fonu’na yöneltilmesi gerekir. İşleten, olay tarihinde geçerli olan limit dahilinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zeyilname) yaptırmadığına göre, mahkemece, davalı sigortacı yönünden davanın pasif husumet nedeniyle reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 4.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA