kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

16. Hukuk Dairesi 2001/10494 E., 2001/9697 K.

DEĞİŞEBİLİR SINIRLI TAPU KAYDI

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
16. Hukuk Dairesi
Sayı:
Esas 2001 Karar
10494 9697
YARGITAY İLAMI

Mahkemesi :K Kadastro Mahkemesi
Tarihi :26.10.2001
Nosu :2001/6-45
Davacı :Kazım , Nurettin ve müşterekleri
Davalı :Hazine

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında 762 parsel sayılı 20500 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz P Asliye Hukuk Mahkemesi 1969/86 esas sayılı dosyada davalı olduğu belirtilip kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davacı Nurettin ve müşterekleri adına tespit edilmiştir. Kazım ın itirazı üzerine komisyonca tespitin iptali ve tapu kaydı nedeniyle davalı Hazine adına tespite karar verilmiştir. Davacı Kazım taşınmazın Toprak Tevzii Komisyonunun 18 nolu parseli olarak kendisine dağıtım sırasında verileceği esnada diğer davacıların koydurduğu tedbir nedeniyle verilmediğine dayanarak, davacı Nurettin ve müşterekleri ise tapu kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacıların davalarının ayrı ayrı reddine, çekişmeli parselin davalı Hazine adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Kazım , Nurettin ve müşterekleri tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya içeriğine, toplanan delillere, kararda yazılı gerektirici nedenlere, davacıların dayandığı tapu kaydı değişebilir sınırlı olup kapsamının miktarına değer verilerek belirlenmesi zorunlu bulunduğuna, kaydın dava dışı 763 numaralı parsele revizyon gördüğü ve kayıt miktar fazlasının taşınmazın sınırında kanunlar uyarınca Hazineye kalan taşınmaz bulunduğu anlaşıldığından zilyetlikle kazanılması mümkün bulunmadığına göre davacılar Nurettin, Resul, Kadir, Bekir, Hacı ve Bedri nin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının REDDİNE,
2- Davacı Kazım ın temyiz itirazlarına gelince: Çekişmeli parselin 4753 sayılı Kanun uyarınca 1961 yılında oluşturulan tapu kaydı kapsamında kaldığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Taşınmazın dağıtımı için gerekli işlemler yapılırken Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ihtiyatı tedbir kararı verilmesi nedeniyle temlik işleminin yapılmadığı, taşınmazın tevziyen Ali oğlu Kazım a verilmesinin tasarlandığı Köy Hizmetleri Müdürlüğü’nün 20.3.2001 gün B.12-1KHZ.4.23.007/1429 sayılı yazıları ile bildirilmiştir. Bu yazının içeriğinden taşınmazın Kazım a muhtaç kişi olarak dağıtımının öngörüldüğü ancak ihtiyatı tedbir nedeniyle işlemlerin tamamlanamadığı sonucuna varılmaktadır. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 46/2.maddesi Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan toprak tevzii suretiyle verilen yerler (işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmaksızın hak sahipleri adına tespit ve tescil olunur hükmüne amir bulunmaktadır. Kanunun açık hükmü karşısında dağıtımı öngörülen ve ihtiyati tedbir nedeniyle işlemleri tamamlanmayan taşınmazın muhtaç çiftçi Kazım adına tapuya tescili zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle taşınmazın tespitinin iptali ile Kazım adına tesciline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olduğundan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA 6.12.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA