kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 2001/10471 E., 2001/12604 K.

HARÇ

USUL

YETKİSİZLİK KARARI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ

E. 2001/10471
K. 2001/12604
T. 25.09.2001
Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm harç yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle *yetkisizlik kararı nihai karar niteliğinde olmayıp süresinde yetkili mahkemeye götürülmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar oluşturulacağına, böylece nihai karar o zaman oluşacağına ve maktu harç alınacağına ( 14.4.1954 tarihli 4/14 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ve Y.H.G.K nın 14.06.2000 günlü 19/936-999 sayılı kararı) 25.4.1945 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararının münhasıran vekalet ücreti ve yargılama giderleri ile ilgili bulunmasına göre yetkisizlik kararı üzerine harç alınması gerektiğine yönelik temyiz itirazı ile yerinde bulunmayan sair temyiz isteğinin reddine.Usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yüklenmesine peşin alınan harcın mahsubuna oyçokluğuyla karar verildi. 25.9.2001 salı.MUHALEFET ŞERHİ
Dava dilekçesinin yetki yönünden reddi usule ilişkin nihai kararlardandır.
Dava dilekçesinin yetki yönünden reddi halinde maktu ilam harcı alınır.(25.4.1945 tarih esas 1943/21 - 1944/7,1945/9 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı)Bu yön gözetilmeden harcın alınmasının yetkili mahkemeye bırakılması yasaya aykırıdır. Hükmün bozulmasını gerektiği kanaatiyle değerli çoğunluk görüşüne katılmıyorum.
Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA