kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

20. Hukuk Dairesi 2001/10446 E., 2001/9632 K.

GENEL ARAZİ KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ

ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ

TARAF EHLİYETİ

İçtihat Metni

YARGITAY
Yirminci Hukuk Dairesi

E:2001/10446
K:2001/9632
T:11.12 .2001
Mustafa Kemal Paşa Kadastro Mahkemesi


Kadastro sırasında K. Köyü 436 parsel sayılı 10.000 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, tarla niteliğinde vergi kaydı ile ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davacı ve davalılar adlarına tesbit edilmiştir. İtirazı tapulama komisyonunca reddedilen davacı Neslihan’ın hissesi olmadığı iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece, davanın reddine ve dava konusu parselin tespit gibi davalılar adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm dahili davalı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.
Dava kadastro tespitine itiraz niteliğindedir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tespit tarihinden önce 1945 yılında yapılıp kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. Daha sonra 1988’de yapılarak 02.06.1989 tarihinde askıya çıkartılan ve dava tarihinde kesinleşmeyen aplikasyon ve 2/B uygulaması vardır.
Dava gerçek kişiler arasında başlamış, kadastro tespitine itiraz davası olup 20.03.1988 tarihinde açılmıştır. Bu dava devam ederken 14.10.1988 tarihinde evvelce yapılmış orman tahdidinin aplikasyonu ve 6831 Sayılı Yasanın değişik 2/B maddesinin uygulaması ile ilgili orman kadastrosu girmiştir. Bu durumda, yapılan aplikasyonu ve 2/B uygulaması nedeniyle Orman Yönetimi ve Hazinenin davada taraf olması yasa gereği olup, Orman Yönetiminin müdahalesi ya da müdahale dilekçesi nedeniyle katılımı söz konusu edilip, tespitin kesinleşmiş olduğundan bahisle yönetimin isteminin reddi yoluna gidilemez. Şöyle ki; genel kadastroya şahıslar arasında itiraz suretiyle oluşan tespite itiraz davası devam ederken aplikasyon ve 2/B uygulaması söz konusu olduğundan genel kadastronun kesinleşmesi olanaksızdır. Bu dava,
değinilen olgu nedeniyle orman tahdidine itiraz niteliğini de kazanmış olur. Böylece, gerek Orman Yönetimi, gerek Hazinenin davada taraf sıfatıyla yer alması sağlanıp tahdide itiraz niteliği de gözetilerek tarafların sav ve savunmaları da alınıp tüm kanıtlar toplanıp birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekir. Aplikasyon ve 2/B uygulaması var iken genel kadastronun kesinleştiğinden bahisle davanın reddi yoluna gidilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair yönlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine 11/12/2001 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA