kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

3. Hukuk Dairesi 2001/10446 E., 2001/10929 K.

TAZMİNAT

İçtihat Metni

TC
YARGITAY
3.HUKUK DAİRESİ


E. 2001/10446
K. 2001/10929
T. 24.12.2001


Davacı vekili; 1.12.1998 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca kiracı olan davalının 2000 yılı kira bedelini eksik ödediğini, eksik ödenen kısım için icra takibi başlattıklarını, davalı borçlunun yasaya uygun ödeme yapıldığından bahisle takibe itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ile takibin devamına, %40 tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili tarafından 4531 sayılı yasa hükümlerine uygun olarak ödeme yapıldığını, taraflar arasında 1.12.1998 başlangıç tarihli, 10 yıl süreli kira sözleşmesi olduğunu, müvekkilinin 1.12.2000 tarihinde başlayan dönem için önceki dönem kira bedeline %25 ilave ederek ödeme yaptığını, artırımın yasal olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; sözleşme serbestliği ilkesi gereğince tarafların özgür iradeleri ile oluşmuş bir sözleşme olduğu, süresi 10 yıllık olup 4531 Sayılı Yasanın her yıl yenilenen kira sözleşmesinde uygulanabileceği uzun süreli olan kira akitlerinde ise sözleşmedeki oranın uygulanması gerekeceğinden bahisle davanın kısmen kabulü ile 200.735.496 lira üzerinden itirazın iptali ve takibin devamına karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
4531 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanunun birinci maddesi uyarınca “sözleşmelerde kararlaştırılan kira paraları 2000 yılında %25..... oranında artırılabilir.... kira parasının artış sınırlarının aşılması amacıyla yeniden kira sözleşmesi yapılamaz. Kira tespit davalarında da yukarıdaki sınırlamalara uyulur”. Yasanın buyurucu bu hükmü nazara alınarak, davalı tarafından 1.12.2000 tarihinde başlayan dönem için kira parasının peşin olarak, yasal artış şartı uygulanmak suretiyle ödendiği ve kira ilişkisinin sözleşmede 10 yıl kararlaştırılmasının bu yasanın uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği gözönünde bulundurularak davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 24.12.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA