kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

16. Hukuk Dairesi 2001/10352 E., 2001/9689 K.

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
16. Hukuk Dairesi
Sayı:
Esas 2001 Karar
10352 9689
YARGITAY İLAMI

Mahkemesi :Ş Kadastro Mahkemesi
Tarihi :27.6.2001
Nosu :2000/46-28
Davacı :Nail
Davalı :Hazine, Şahin vs.
Müdahil :Ahmet

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında 110 ada 5 parsel sayılı 5302.76 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz müdahil davacı Ahmet adına tespit edilen senetsiz taşınmaz miktarı 100 dönümü geçmesi nedeniyle davalı Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı Nail , yasal süresi içinde irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Yargılama sırasında müdahil davacı Ahmet , tapu kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak davaya katılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; müdahil Ahmet ‘un davasının kabulüne ve çekişmeli parselin müdahil Ahmet adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz istemi 110 ada 5 sayılı parsele ilişkindir. Mahkemece yapılan araştırma, inceleme ve uygulama hükme yeterli değildir. Kadastro komisyonu tarafından taşınmazın miktar sınırlaması nedeniyle Hazine adına tespit edildiği belirlenmiştir. Tapu Sicil Müdürlüğü yazıları ile kadastro komisyonunun tespitleri açıkça çelişmektedir. Bu husus belirtilerek Tapu Sicil Müdürlüğüne yazı yazılmalı, gerekirse birlik defterleri getirtilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmalı davacı adına kayıt ve belgesiz olarak tespit ve tescil edilen taşınmaz bulunup bulunmadığı kesin olarak saptanmalıdır. Öte yandan davacıların dayandıkları tapu kayıtlarının kadastro sırasında revizyon görüp görmediği Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden sorulmamış kaydın kapsadığı bildirilen taşınmazlara ait tutanaklar getirtilmemiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsizdir. Temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA 6.12.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA