kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

1. Hukuk Dairesi 2001/10333 E., 2001/10049 K.

EL ATMANIN ÖNLENMESİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G IT A Y
1.HUKUK DAİRESİ

E. 2001/10333
K. 2001/10049
T. 01.10.2001
YARGITAY İLAMI


Davacı hazine, l807 parsel sayılı taşınmaza davalının haksız olarak elattığını ileri sürerek bunun önlenmesini ve yıkım isteğinde bulunmuştur.
Davalı, çekişmeli yere ilişkin tapu tahsis belgesi aldığını savunmuştur. Dosya içeriğinden gerçektende davalıya çekişmeli yerle ilgili tapu tahsis belgesi verildiği, belgenin hukuki değerini kaybetmediği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen ve 298l Sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen yerlerde inşa olunmuş yapılar hakkında adı geçen kanun ve bu kanuna değişiklik getiren 7.6.l986 tarihinde yürürlüğe giren 3290 Sayılı Kanun hükümleri gözönüne alınmak suretiyle olaya çözüm getirilmelidir.
3290 Sayılı Kanunun l3. maddesi ile değişen 298l sayılı kanunun 22. maddesinin (b) bendinde 298l sayılı kanunun kapsamına giren yapılarla ilgili olarak yargı mercilerinde açılmış davaların yürütülemeyeceği gibi haklarında evvelce yıkım kararı alınmış ve kesinleşmiş olan yıkım işlemlerinin de bu kanuna göre işleme tabi tutulacağı belirtilmiştir. Bunun istisnası ise çekişme konusu yapının özel kişiye ait gayrimenkul üzerine yapılmış olmasıdır. Özel kişiler arasında yıkımın önlenmesi konusunda anlaşma sağlanamıyorsa, bu çeşit yapının yıkımı engellenemeyecektir.
Hal böyle olunca, yukarda öngörülen yasal düzenlemeler gözetilerek davanın durdurulmasına karar verilmesi gerekir.
Davacının temyiz itirazı yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine l.l0.200l tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA