kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

17. Hukuk Dairesi 1996/3606 E., 1996/4123 K.

MİRAS PAYI

VERASET

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki tesbite itiraz davası üzerine yapılan yargılama
sonunda: Davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı Süleyman
tarafından süresi içinde temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği
düşünüldü:

K A R A R

Kadastro sırasında 162 ada 7 ve 168 ada 1 parsel sayılı 2088.55 ve
1410.19 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar tapu kaydı ve paylaşım 133 ada 6
parsel sayılı 3640.53 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz kazandırıcı
zamanaşımı zilyetliği nedeniyle Süleyman adına tesbit edilmiştir.
Askı ilan süresi içinde Havva ve Gülbahar miras paylarına
dayanarak dava açmışlardır. Mahkemece davanın kısmen kabulüne ve dava konusu
162 ada 7 ve 168 ada 1 parsellerin 8/48 payının Havva, 2/48 payının Gülbahar,
38/48 payının Süleyman adına, dava konusu 133 ada 6 parselin 8/40 payının
Havva, 2/40 payının Gülbahar ve 30/40 payının Süleyman adına tapuya tesçiline
karar verilmiş, hüküm davalı Süleyman tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici
nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, çekişmeli
133 ada 6 nolu parselin tamamının tarafların ortak miras bırakanı Emin’den
kaldığı, 168 ada 1 nolu parsel ile 162 ada 7 nolu parselin 1/16 payının
Meryem’e ait iken davacının babası Hüseyin’e satıldığı 15/16 payının
da ortak miras bırakan Emin’den kaldığı yöntemine uygun biçimde
paylaşılmadığı belirlenerek Emin’den gelen miras paylarının adlarına
tesçiline karar verilmiş olduğundan aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
temyiz itirazları yerinde değildir. REDDİNE,
Ancak, 3402 sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince kadastro mahkemesinin
kadastro ile ilgili verasetle uyuşmazlıklarını da çözümleyeceği gözönünde
bulundurularak miras bırakan Emin’in nüfus aile kayıt tablosu getirtilip
Emin’in mirasçıları saptandıktan sonra miras payları hesaplanarak adlarına
tesçiline karar verilmesi gerekirken miras bırakan Emin’in nüfus aile kayıt
tablosu getirtilmeden ve bu konuda başka bir delil toplanmadan davacıların
miras paylarının neye göre belirlendiği gerekçeli kararda gösterilmeden
yazılı olduğu gibi hüküm kurulmuş olması isabetsizdir.
Davalı Süleyman’ın temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile
açıklanan nedenlerden ötürü hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek
halinde temyiz edene geri verilmesine 23.9.1996 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA