kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

13. Hukuk Dairesi 2001/11124 E., 2002/516 K.

4331 SAYILI YASA

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

KİRA BEDELİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
13.HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI


E. 2001/11124
K. 2002/516
T. 22.01.2002


K A R A R
Davacı, asıl ve birleşen davalarında, davalıya ait
taşınmazda kiracı olarak oturduğunu, 6570 sayılı yasaya akleme
yapan 4331 sayılı yasa ile kira sözleşmelerinin
feshedildiğini, anılan yasaya dayanarak davalının fahiş kira
bedelleri talep ettiğini oysa Anayasa Mahkemesince yürütmeyi
durdurma kararı verildiğini belirterek, önceki kira
sözleşmelerinin geçerliliğinin tesbiti ile kira bedellerinin
tenkisini talep etmiştir.
Davalı ise belirlenen kira bedellerinin rayiç ve emsallere
uygun olduğunu bildirerek davaların reddini dilemiştir.
Mahkemece, davaların kısmen kabulüne aylık kira
bedellerinin 103.000.000 Tl. olarak tesbitine, fazlaya
ilişkin taleplerin reddine karar vermiş; hüküm davalı tarafça
temyiz edilmiştir.
4331 sayılı kanuna göre, tesbit edilen yeni kira bedeli
kendisine tebliğ edilen kiracı, 30 günlük yasal süre içinde
fahiş bulduğu bu kira bedeline karşı kira parasının tesbiti
davası açmak zorundadır. Anılan bu 30 günlük süre hak
düşürücü süre olup, bu süre içinde dava açmayan kiracı
bildirilen kira bedelini kabul etmiş sayılır. Kanunda
öngörülen 30 günlük hak düşürücü süre geçtikten sonra,
24.7.1998 tarihinde açıldığından ve böylece dava şartı
gerçekleşmediğinden, davaların reddine karar verilmesi
gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya
aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın
davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde
iadesine, 22.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA