kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 2001/11103 E., 2002/1968 K.

ARKEOLOJİK KORUMA ALANI

ZİLYETLİKLE İKTİSAP

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
7.HUKUK DAİRESİ

E. 2001/11103
K. 2002/1968
T. 18.03.2002
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi Servet Yıldırım tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:
Kadastro sırasında 1050 parsel sayılı 9100 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerindeki fıstık ağaçlarının Mehmet evlatları Servet Hamiyet, Fatma, Yaşar Salih ve M.Zeki’ye ait olduğu beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, korunması gerekli arkeolojik sit alanı olduğundan söz edilerek davalı hazine adına tesbit edilmiştir. Servet’in itirazı üzerine komisyonca taşınmazın kontrol mühendisi M.Ali’nin rapor ve krokisinde (A) harfi ile gösterilen 3800 m2’lik kısmı üzerindeki fıstık ağaçlarının Müslüm oğlu Mehmet’e aynı krokide geriye kalan 5300 m2’lik kısmı üzerindeki fıstık ağaçlarının da Mehmet evlatları Servet ve paydaşlarına aittir, ibaresi yazılmak suretiyle hazine adına tesbitine karar verilmiştir. İtirazı red edilen davacı Servet vergi kaydına miras yolu ile gelen hakka ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Dava sırasında taşınmazın bir bölümünde zilyet bulunduğunu ileri sürerek Mehmet davaya katılmıştır. Mahkemece davanın reddine, taşınmazın komisyon kararında olduğu gibi tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı Servet tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu taşınmazın Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı gereğince “Zeukma Antik Kenti” kültür varlığı koruma alanı olarak tesbit edilen alanda bulunduğu mahkemece yapılan keşif, toplanıp değerlendirilen delillerle belirlenmiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 11. maddesi hükmüne göre bu gibi taşınmazların zilyetlikle kazanılması mümkün değildir. Bu nedenlerle yazılı şekilde karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, peşin alınan ilam harcının mahsubu ile geriye kalan 1.720.000 lira ilam harcının davacıdan alınmasına 18.3.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA