kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2001/11072 E., 2002/4747 K.

DAVANIN KONUSUZ KALMASI

UYARLAMA DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2001/11072 2002/4747

YARGITAY KARARI


MAHKEMESİ :İstanbul Asliye 6. Ticaret Mahkemesi
GÜNÜ :27.03.2001
SAYISI :2000/1489-2001/282

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 6. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 27.03.2001 tarih ve 2000/1489-2001/282 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 14.05.2002 günde davalı avukatı geldi, davacı avukatı tebligata rağmen gelmedi, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukat dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankadan dövize endeksli konut kredisi aldığını, döviz kurlarındaki ani yükseliş ve beklenmeyen haller nedeniyle sözleşmenin ifasının müvekkili yönünden olanaksız duruma geldiğini ileri sürerek, sözleşmenin uyarlanmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, uyarlama koşullarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bozma kararına uyularak yapılan yargılama sonunda, yaptırılan bilirkişi incelemesinde, 60 ay vade ile açılan kredinin dava tarihine kadar 8 taksitinin ödendiği, geriye kalanın 52 ay vade içinde ödenmesi ve geri ödemenin başlangıç tarihinin dava tarihi olması gerektiği, buna göre dava tarihi itibariyle hesaplanan (94.516.054) TL. kredi borcunun aylık % 6.90 faiz oranına göre aylık taksitlerinin (7.032.838) TL. olarak belirlendiği gerekçesiyle, taraflar arasındaki kredi sözleşmesinin 15.07.1994 ile 15.11.1998 tarihleri arasında 52 ay taksitle aylık (7.032.838) TL. olarak ödenmesi şeklinde uyarlanmasına karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, dövize endeksli konut kredisinin uyarlanması istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankadan dövize endeksli konut kredisi aldığını, döviz kurlarındaki ani yükseliş ve önceden öngörülmeyen haller nedeniyle sözleşmenin ifasının müvekkili yönünden olanaksız duruma geldiğini ileri sürerek, sözleşmenin uyarlanması isteminde bulunmuş, mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Oysa, davacı bir taraftan uyarlanması istenen sözleşmeye dayalı ödemeler bir devam etmiş ve karar tarihinde borcun tamamının ödenmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda artık uyarlamaya konu olacak bir borç ve sözleşme bulunmamakta, diğer bir deyişle, dava konusuz kalmıştır. Şu halde mahkemece, uyarlama dava konusuz kaldığından karar vermeye yer olmadığına karar verilmek gerekirken, hüküm tarihinden geriye yürürlü olarak sözleşmenin uyarlanmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle, kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 250.000.000 liralık duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 14.05.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA