kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2001/11035 E., 2002/466 K.

KAT MALİKLERİ KURULU KARARI

YÖNETİCİNİN KAT MALİKLERİNİ TEMSİL YETKİSİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

E. 2001/11035
K. 2002/466
T. 22.01.2002


ÖZET: Bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini, yönetici ve denetçileri bağlayan bir sözleşme niteliğinde olan yönetim planındaki hükme göre malikler, kat malikleri kurulu kararlarına karşı açılacak davada yöneticinin kendilerini temsil etmesini kabul etmiş olduklarından yöneticilerin, kat malikleri kurulu kararına karşı açılacak davalarda, karara olumlu oylarıyla katılan malikleri temsile yetkileri vardır.

634 S. Kat Mülkiyeti Kanunu md.28

Dava dilekçesinde, blok yöneticisi ve yardımcısı hasım gösterilmek suretiyle dava açılıp kat malikleri kurulunun 23.5.2001 günlü kararının usul ve kanuna aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmiştir.
Mahkemece, böyle bir davanın iptale konu karara olumlu oylarıyla katılan kat maliklerine karşı açılması gerekirken, kat maliki olmayan yöneticilerin temsil yetkisinin de bulunmadığı gözetilmediği gerekçesiyle yönetici ve yardımcısı aleyhine açılan davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içerisinde bulunan Bilkent II.Yönetim Planının 49.maddesinde “Blok veya toplu yapı kat malikleri kurulunca verilen kararı yasalara ve yönetim planı hükümlerine aykırı bulan kat maliki ..... bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak kararın tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir. Dava, kararı veren kurula göre blok veya toplu yapı yöneticisi aleyhine açılır” hükmüne yer verilmiştir.
Kat Mülkiyeti Kanununun 28.maddesinin 4.fıkrası hükmüne göre yönetim planı bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini, yönetici ve denetçileri bağlayan bir sözleşme niteliğinde olup, bütün kat malikleri bunun hükümlerine uymakla yükümlü oldukları gibi bu sözleşme ile yönetici ve denetçilere verdikleri yetki ve tanıdıkları hakları da kabullenmeleri zorunludur.
Yukarıda açıklanan yönetim planının 49.maddesi hükmü ile maliklerin herbirisi kat malikleri kurulu kararlarına karşı açılacak davada yöneticinin kendilerini temsil etmesini kabul etmişlerdir. Başka bir anlatımla yöneticilerin, kat malikleri kurulu kararına karşı açılacak davalar da karara olumlu oylarıyla katılan malikleri temsile yetkileri vardır.
Bu durum karşısında mahkemece, kat malikleri kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, karara katılan kat maliklerini temsilen yönetici ve yardımcısının hasım gösterilmesi yeterli olduğundan davanın esasına girilip soruşturmanın tamamlanarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken davanın husumet yönünden reddi doğru görülmemiştir.22.1.2002

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA