kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 2001/10946 E., 2002/112 K.

KADASTRO TESPİTİNE KADAR SATIŞIN BOZULMAMASI

İçtihat Metni
YARGITAY İLÂMI

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı Hacı mirasçıları tarafından istenilmekle temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 134 ada 192 parsel sayılı 3360 m2 yüzölçümündeki taşınmaz tapu kaydına miras yolu ile gelen hakka ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak Ahmet ve paydaşları adına tesbit edilmiştir. Davacı Hacı taşınmazın 360 m2 lik kesiminde davalıların hakkı olmadığını bu bölümü tapu dışı satın aldığını, zilyet bulunduğunu, bu kesime ait tesbitin iptali ile adına tescili gerektiğini ileri sürerek dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine taşınmazın davalılar adına tapuya tesciline karar verilmiş,hüküm davacı Hacı mirascıları vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Dava konusu taşınmazın davalı tarafa ait tapu kaydının kapsamında kaldığı gerekçe gösterilerek hüküm kurulmuş isede, toplanan delillerin değerlendirilmesi dosya kapsamına uygun bulunmamaktadır. Toplanan delillere göre teknik bilirkişi tarafından düzenlenen 7.5.999 günlü haritada (A) harfi ile gösterilen sarı renk ile boyalı dava konusu taşınmaz bölümünün davalıların miras bırakanı tarafından 1957 yılında davacı Hacı ile Eşref ve Mehmet isimli kişilere tapu dışı satıldığı 966 yılına kadar tapu dışı satın alanların birlikte tasarruf ettikleri 1966 yılından sonra tesbit gününden üç dört yıl öncesine kadar tapu dışı satın alan davacı Hacı ile dava açmayan Eşref’in birlikte tasarruf ettikleri mahkemece toplanıp değerlendirilen delillerle değerlendirilmiştir. Bu durumda temyiz konu taşınmaz bölümü üzerinde davacı Hacı yararına 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 13/B-b maddesi hükmünde öngörülen taşınmaz edinme koşullarının gerçekleştiğinin kabulü gerekir. Nevarki tapu dışı satın alanlardan Eşref dava açmamıştır. Mahkemece bu yönler gözönünde tutularak 7.5.999 günlü haritada (A) harfi ile gösterilen taşınmaz bölümünün ½ payının/..davacı Hacı mirasçıları, geriye kalan ½ payının ise davalılar adına tesciline (A) harfi ile gösterilen taşınmaz bölümü dışında kalan ve dava konusu olmadığı belirlenen taşınmaz bölümü yönünden ise kadastro tutanağının gereği yapılmak üzere tutanaklar devredilmiş ise Tapu Sicil Müdürlüğüne, devredilmemiş ise kadastro müdürlüğüne iadesine karar verilmesi gerekir. Bu nedenlerle davacı Hacı mirasçılarının temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 22.1.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA