kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

17. Hukuk Dairesi 2001/9991 E., 2003/910 K.

TESPİTE İTİRAZ DAVASI

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
17.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
2001/9991 2003/910
-Y A R G I T A Y İ L A M I-

MAHKEMESİ :Antalya Kadastro Mahkemesi
TARİHİ :15.3.2001
NUMARASI :1989/84-2001/53

Taraflar arasında görülen tespite itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda: Davanın kısmen kabulüne kısmen reddine ilişkin Antalya Kadastro Mahkemesinden verilen 15.3.2001 gün ve 84/53 sayılı hükmün duruşma yapılması isteğiyle Yargıtay’ca incelenmesi davalılar Ahmet vekili ile Ramazan ve müşterekleri vekili Veli ve müşterekleri vekili taraflarından istenilmiş olmakla işin duruşmaya tabi olduğu belirlendikten sonra 25.12.2001 Salı günü için taraflara gönderilen çağrı kağıdı üzerine hükmü temyiz eden davalılar Yusuf ve müşterekleri vekili Av.Mustafa ile Veli ve müşterekleri vekili geldi, karşı tarafdan davacı Hacer ve müşterekleri vekili A.İ.Ethem’in hazır oldukları anlaşılmakla duruşmaya başlandı, temyiz isteğinin süresinde olduğu tesbit edilmekle hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Hükmüne uyulan Yargıtay bozma kararında özetle: Taraf tapu kayıtlarının pay tapu kayıtları olup olmadığı yada ayrı kökten gelen bağımsız kayıtlar bulunup bulunmadığının belirlenmesi, aynı yada ayrı kökten gelen tapu kayıtları ise Aksu ırmağı ve yan ark sınırı itibariyle uygulanarak kapsamlarının belirlenmesi, uygulama sonucunda davacının dayandığı kayıt kapsamının saptanması ve davalılar adına tespit edilen taşınmazların tümünün yada bir bölümünün hangi tapu kaydının sınırları içinde kaldığının belirlenmesi, uygulamayı izlemeye olanak sağlayacak biçimde uzman bilirkişiye kroki yaptırılması, ondan sonra toplanan deliller hep birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gereğine değinilmiştir. Mahkemece, bozmaya uyulduktan sonra davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine, dava konusu 210 nolu parselin tespitine uygun olarak davalılar Atike ve Ali adlarına tapuya tesciline, diğer (211 ila 216 ve 251 ila 257 nolu) parsellerin tespitlerinin iptali ile 3.5.1999 tarihli rapor ve ekli krokisinde (D), (G), (H) ve (I) harfleriyle gösterilen sırayla 14594, 13410, 5265 ve 6347 metrekarelik bölümlerin davacı Hüseyin ile paydaşları, (A), (B), (C), (E) ve (F) harfleriyle gösterilen sırasıyla 23894, 20025, 7545, 12396 ve 71319 metrekarelik kısımların ise ayrı ayrı davalılar ve paydaşları adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacı Hüseyin ve paydaşları adına tesciline hükmedilen ve hükme esas alınan krokide (D) harfiyle gösterilen 14594 metrekarelik kısım (211, 212, 213 nolu parseller) ile 255 nolu parselin (H) harfi ile gösterilen 5265 metrekarelik bölümüne yönelik temyiz itirazları bakımından; Dosya içeriğine, mahkemece hükmüne uyulan bozma kararında açıklandığı gibi işlem yapılıp sonucuna göre hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, söz konusu taşınmazların davacının dayandığı tapu kaydı kapsamında kaldığının yerinde yapılan keşif ve uygulama ile saptanmasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümleri yazılı 4.640.000 er lira kalan onama harçlarının temyiz edenlerden ayrı ayrı alınmasına,
2-Hükme esas alınan krokide (A-B-C-E-F-G-I) harfleri ile gösterilen taşınmazlar (diğer parsel ve bölümler) hakkındaki temyiz itirazlarına gelince; Dosya içeriğine, hükmüne uyulan bozma kararlarında açıklandığı gibi işlem yapılmış olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre aşağındaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir REDDİNE.
Ancak, krokide (G) ve (I) harfleriyle gösterilen bölümlerin (251, 252, 253, 254 nolu parsellerin (G) harfiyle işaretli kısım içindeki uzantıları ile 216 nolu parselin tamamı ve 215 numaralı parselin büyük kısmı) davacı Hüseyin ve paydaşları, (A-B-C-E-F) harfleriyle gösterilen bölümlerinde (215- 251- 252- 253- 254 ve 255 nolu parsellerin kalan kısımları ile 214 -256- 257 nolu parsellerin tamamı) davalılar ve katılan Rıfat dahil paydaşları adına tapuya tesciline karar verilmiş ise de, mahkemece daha önce katılan Rıfat yönünden görevsizliğe, 215- 251- 252- 254 nolu parsellerin ise tespitleri doğrultusundaki komisyon kararları gibi davalı taraf adına tesciline ilişkin olarak mahkemece daha önce verilen 19.3.1987 tarih, 1982/417-1987/70 esas ve karar sayılı hüküm davacı Hüseyin ve katılan Rıfat tarafından temyiz edilmeyerek aleyhlerinde kesinleştiği, tespitlerin davalılar adına yapıldığı ve davalıların itiraz etmedikleri, 216 nolu parselin tamamı ile 253 nolu parselin krokide (G) harfiyle işaretli kısım içerisinde kalan uzantısının davacı tapusunun kapsamında kaldığının aynı şekilde saptandığı, somut olayda 3402 Sayılı Kadastro Yasasının 30/2.maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığı ve bu durumda söz konusu taşınmazlardan sadece krokide (I) harfiyle işaretli bölüm içinde kalan 216 nolu parselin tamamı ile 253 nolu parselin (G) harfi ile işaretli kısım içindeki uzantısının davacı Hüseyin ve paydaşları adına tesciline karar verilebileceği dikkate alınarak; 253 nolu parselin kalan kısmı ile 214- 215- 251- 252- 254- 256- 257 nolu parsellerin tamamı ve 255 nolu parselin krokide (E) harfiyle işaretli bölümü hakkındaki davanın reddi ile bu taşınmazların tespitlerine uygun olarak davalı taraf adına tapuya tesciline karar verilmesi gerekirken, tespit sırasındaki geometrik şekilleri ve tespit maliklerini değiştirecek şekilde yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması isabetsizdir.
Kabule göre de, krokide (B)-(C) ve (E)-(F) harfleriyle işaretli bölümler arasında fiziki bütünlüğü bozan yollar gözetilmeksizin, toplam miktarlar üzerinden ve infazda tereddüt yaratacak şekilde tescile hükmedilmesi de doğru değildir.
Davalı tarafın temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA ve Yargıtay duruşması için takdir edilen 250.000.000 lira vekalet ücretinin davacı Hacer ve müştereklerinden alınarak duruşmada vekil ile temsil edilen davalılara verilmesine 4.2.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA