kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2001/9916 E., 2002/2302 K.

%40 İCRA İNKAR TAZMİNATI ŞARTLARI

KASKO SİGORTASI SÜCUEN TAZMİNAT

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2001/9916 2002/2302
T:14.03.2002

YARGITAY KARARI

Davacı vekili, davalının maliki bulunduğu araçla nakli esnasında müvekkil şirkete nakliyat rizikolarına karşı sigortalı olan emtianın uğradığı (501.338.024.-) TL hasar bedelinin sigorta ettirene ödendiğini, TTK.nun 1361 nci maddesi uyarınca onun haklarına halef olunduğunu, bu hususta girişilen icra takibinin davalının haksız itirazı sonucu durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile % 40 icra-inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı, olayda kusurunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, meydana gelen kazada davalının % 100 kusurlu olduğu, zarar miktarının (501.338.024.-) TL olduğu gerekçesiyle, takibin devamına, asıl alacak üzerinden takip tarihinden sonra % 80’i aşmayacak şekilde artan eksilen oranlarda reeskont faizi alınmasına, % 40 icra-inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı temyiz etmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Ancak, davacı sigorta şirketi tarafından açılan bu dava TTK.nun 1361 nci maddesine dayalı bir rücu davasıdır. Davacı sigorta şirketinin halefi olduğu sigortalı ile davalı arasındaki uyuşmazlık, tazminat istemine dayalı bulunduğundan ve likid alacak niteliği taşımadığından, İİK.nun 67 nci maddesindeki selefin isteyemeyeceği icra-inkar tazminatının halef durumundaki sigorta şirketinin de isteyemeyeceğinden, davacı şirketin bu yöne ilişen isteminin reddi gerekirken, icra-inkar tazminatına hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalının yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalının temyiz itirazı yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün davalı Rahim Bozu yaranına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 14.03.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA