kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

4. Hukuk Dairesi 1996/3505 E., 1996/5019 K.

ALACAK DAVASI

YEDİEMİNLİK ÜCRETİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Dördüncü Hukuk Dairesi

E. 1996/3505
K. 1996/5019
T. 4.6.1996ÖZET : İcra kovuşturması sırasında, yediemine teslim edilen eşya için muhafaza
ücreti, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ve yılda bir kez gerekli görülen
değişiklikler yapılan “Ücret Tarifesi” hükümlerine göre alınır.

(Mahcuz Malların Muhafaza Yön. m. 28)

Taraflar arasındaki alacak davası üzerine yapılan yargılama sonunda, ilamda
yazılı nedenlerden dolayı 65.850.000 liranın dava tarihinden itibaren yasal
faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine ilişkin hükmün
davalı banka avukatı tarafından duruşma istekli olarak temyiz edilmesi
üzerine; tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor okunduktan sonra dosya
incelendi, gereği konuşuldu:

Dava, yedieminlik ücretinin alacaklıya ödetilmesine ilişkindir. Davacı
yedieminin; İcra kovuşturması sırasında günlük ellibin (50.000-TL.) ücretle
İcra Müdürünün kendisine eşya teslim ettiğini bildirerek, bu tutar üzerinden
66.000.000 liranın ödetilmesini istemiştir.

Mahkemece, sözleşme değeri üzerinden hesaplanan miktardan peşin ödenen
5.000.000 liranın düşülerek, davalı 65.850.000 lira ile sorumlu tutulmuştur.

”Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajları
Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik”in 28. maddesi uyarınca, “Muhafaza ücreti,
Bakanlıkça hazırlanacak Ücret Tarifesi hükümlerine göre alınır. Bu
Tarife’deki gerekli görülecek değişiklikler yılda bir yapılır” 24.2.1993
günlü Resmi Gazete’de yayınlanan Tarife’nin 3. maddesi uyarınca; “muhafaza
müddeti hitamında bu tarifenin ikinci maddesi uyarınca hesap edilecek ücret
mahcuz malın takdir edilen değerinin 30’unu geçemez. Ancak, mahcuz malın
takdir edilen değeri 40.000.000 liranın üzerinde ise, 40.000.000 liranın
üzerindeki meblağ için hesap edilecek ücret, aşan miktarın 15’ini geçemez”.

Haczedilen malın değeri 29.975.000 lira olarak belirlendiğine göre anılan
Tarife’nin kıyesen uygulanarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekirken mal
değerinden çok fazlasıyla davalının sorumlu tutulmuş olması bozma nedenidir.

S o n u ç : Temyiz olunan kararın gösterilen nedenle (BOZULMASINA), bozma
biçimine göre öteki yönlerin şimdiden incelenmesine yer olmadığına ve davalı
banka yararına takdir edilen 6.000.000 lira duruşma avukatlık parasının
davacıya yükletilmesine ve temyiz eden davalı bankadan peşin alınan harcın
istek halinde geri verilmesine, 4.6.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA