kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/3448 E., 1996/4129 K.

DELİL TESPİTİ

ŞAHİDİN DİNLENMESİ

ŞAHİT

TANIK

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
96/3448 96/4129
15.4.1996

Özet:Tanıklar iki tarafın huzuru ile dinlenir. Tanığın yurt dışında
olması diğer tarafa haber verilmeden dinlenme sebebi olamaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Aksine hüküm verilmemis ise tanıklar yargılama sırasında iki tarafın
hazır bulundurulmasıyla dinlenebilir. (HUMK 255/son) Hemen tesbit edilmemesi
halinde ileride zayi olacağı veya ikamesinde zorlanılacağı (müşkilat
çıkacağı) ihtimalinin bulunması halinde deliller tesbit yolu ile
toplanabilir.
Delillerin tesbiti yolu istenmesi yazılı başvuruyla olur. Zorunlu bir
sebep ortaya konmadıkça başvuru karşı tarafa tebliğ edilir. (HUMK 371-372)
Tanıkların yurt dışında olmaları, adreslerinin belirli bulunması
nedeniyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 369. maddesiyle öngörülen
delillerin zayi olması veya sunulmasında güçlük ihtimalinin bulunması
koşulları oluşmamıştır. Davalı vekilinin de aynı kaza merkezinde bulunması
nedeniyle tayin edilen gün hazır olması kendisine bildirilmemiş ve böylece
davalı tarafın tevcih edebileceği sorular önlenerek, savunma hakkı ihlal
edilmiştir. Usul hükümlerine aykırı tesbit edilen tanık sözlerinin hükme
dayanak yapılmamasında bir yanılgı yoktur. Tanıkların yeniden Uluslararası
anlaşmalara uygun olarak dinlenmesinin ilgilice kabul edilmemiş olması
nedeniyle bu tanık beyanları dışında kalan delillerle hüküm kurulmuş
bulunmasında yasal kurallara aykırılık bulunmamaktadır.
SONUÇ :Temyize konu hükmün açıklanan nedenlerle ONANMASINA, aşağıda
yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna
oybirliğiyle karar verildi. 15.4.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA