kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 1996/3427 E., 1996/3582 K.

TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
6.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
96/3427 96/3582

ÖZET:Takip talepnamesinde tahliye istemi yoksa ihtarlı ödeme emrinde
tahliye istenmesi yer alması hukuki sonuç doğurmaz.

Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı itirazın iptali-tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi
içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği
görüşülüp düşünüldü.
Dava temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir.
Mahkemece istem gibi karar verilmiş ve hüküm davalı vekili tarafından temyiz
olunmuştur.
B.K. 260. maddesi uyarınca temerrüt sebebine dayalı tahliye davasını
kiralayanın açması gerekir. Kiralayan durumunda olmayan malik veya kiralananı
sonradan iktisap eden kimsenin önceden kiracıya ihbar göndererek malik
olduğunu, kira bedellerinin bundan sonra kendisine ödenmesini istemesi bu
sonuçsuz kalırsa şartlara haiz temerrüt ihtarı tebliğ ettirmesi ondan sonra
dava açması gerekir. Dava hakkına ilişkin bu hususun mahkemece kendiliğinden
gözetilmesi icabeder. Kiracıya tebliğ edilen ihtarın yasal şartları taşıması,
istenen kira parasının muaccel olması ve bu kira bedelinin en az verilen otuz
günlük süre içinde ödenmemiş olması gerekir. Kira parası götürülüp
kiralayanın ayağında ödenmesi gereken borçlardan olduğundan ona götürülerek
elden verilmesi veya masrafı kiracıya ait olmak şartıyla konuta ödemeli
olarak gönderilmesi gerekir. Buna uygun olmayan ödemeler yasal değildir.
Ancak buna aykırı bir ödeme teamülü taraflar arasında yerleşmişse ona uygun
ödeme de geçerli sayılır. Kiracı veya kiralayanın temerrüdü bu esaslara göre
çözümlenir.
OLAYIMIZDA: Davacı, Mersin 4. İcra Müdürlüğünün 1994/4964 sayılı
takibine ve o takip dolayısıyla davalıya tebliğ olunan ihtarlı ödeme emrine
dayanarak bu davayı açmıştır. Ancak 23.6.1995 tarihli takip talepnamesinde
miktarı belirtilen alacak ve ekleri istemiş ve haciz yolunun izleneceği
belirtilmiştir. İhtarlı ödeme emrinin dayanağı olan bu talepnamede
kiralananın tahliyesinin istendiğine ilişkin bir talep bulunmadığından
davacının iradesine uygun olmayan ihtarlı ödeme emrine itibar olunamaz. Bu
yüzden tahliye davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe
ile tahliye kararı verilmesi hatalı olmuştur.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile
HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan
temyiz harcının temyiz edene iadesine, 8.4.1996 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA