kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 1996/3416 E., 1997/831 K.

KREDİ KARTI

MÜKERRER FAİZ

TEMERRÜT FAİZİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
19. HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
96/3416 97/831

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması
sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen
reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

1-Davacı banka, taraflar arasında imzalanan visa kartı üyelik
sözleşmesinin 20 maddesinde yer alan faiz oranlarında yetkili merciiler veya
banka tarafından değişiklik yapılması halinde ihtara gerek kalmaksızın
değişiklik tarihinden itibaren yeni faiz oranlarının uygulanacağına ilişkin
hükme dayanarak, sözleşmenin 8. maddesinde temerrüt faiz oranı 11 olarak
belirlenmiş iken hesabın katından sonra aylık 28 oranında temerrüt faizi
uygulanmıştır. Artan faiz oranlarının bankaca kredi borcuna uygulamasına
olanak sağlayan bu sözleşme hükmü tarafların serbest iradeleri ile
oluşturulduğundan, bu durumun B.K.nun 19. ve 20. maddelerine aykırılık teşkil
etmeyeceği kuşkusuzdur. Ancak sözleşmenin bu maddesi ile davacı bankanın
iradesine bırakılan faiz oranını artırma ile ilgili yetkinin kullanılmasında
objektif iyi niyet kuralları içinde davranılması M.K.nun 2. maddesinin
uyulması gereken emredici bir hükmüdür. Bu kuralın sonucu olarak bankanın
fahiş kazanç amacı ile faiz oranını tek yanlı artırma yetkisine dayanarak
haklı görülmeyecek bir orana yükseltmesi objektif iyi niyet kuralları ile
bağdaşmayacağından, sözleşmedeki anılan bu hükmün uygulanmasında kredi
müşterisinin M.K.nun 2. maddesinin koruması altında bulunduğunun kabulü
gerekir. Bir başka deyişle bankanın kendisine duyulan güvene aykırı davranışı
bulunup bulunmadığının saptanması gerekir. Bu durumda M.K.nun 2. maddesini
doğrudan gözetmekle yükümlü olan mahkemece yapılacak iş, yukarıdaki
açıklamalar doğrultusunda inceleme yapıp, kredi süreci gözetilerek bu
süreçteki yükselen faiz oranlarına göre bankanın haksız bir davranışta
bulunup bulunmadığını saptamak ve hesabın katedildiği tarihte banka
alacağının ulaştığı miktar yönünden uzman bilirkişi kurulundan rapor alınarak
varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar vermekten ibarettir.
2-İcra takip talebinde, asıl alacağa takip tarihine kadar işlemiş olan
temerrüt faizi de katılmak suretiyle tümü üzerinden takipten sonra faiz talep
edilmiş, mahkemece de itirazın iptali ile takibin 15.563.740. TL. üzerinden
devamına karar verilmekle işlemiş temerrüt faizine takipten sonra mükerrer
faiz uygulanması olanağı tanınmış bulunmakta olup, bu husus B.K.nun 104/son
maddesi hükmüne aykırıdır. Bu yönden de yanılgıya düşülmüş olması isabetsiz
olup, temyiz itirazları bu nedenlerle yerindedir.
SONUÇ : Yukarıda (1-2) sayılı bentlerde açıklanan nedenlerle hükmün
temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz
edenlere iadesine, 4.2.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA