kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 1996/3389 E., 1997/514 K.

İCRA İNKAR TAZMİNATI

İTİRAZIN İPTALİ

KİRA ALACAĞI (HAKSIZ İŞGALDE)

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
19. HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
96/3389 97/514

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması
sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik
olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi
üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili, müvekkili şirketin malik bulunduğu mecurun 15.8.1990
başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile üç yıllık bir süre için davalıya
kiralandığını, davalının üç yıllık süre dolmadan ve müvekkillerinin
muvafakatını almadan 15.8.1991 tarihinde tek yanlı olarak ve kendisi
tarafından yapılan bazı ilave ve tadilleri de bırakarak gittiğini, müvekkili
şirket tarafından bu yerin kiralanmasına kadar geçecek süre için işleyecek
kira bedellerini ödemesi hususunun davalıya yazı ile bildirildiğini,
davalının yaptığı ilave ve tadilatları için fahiş bedeller istemesi ve
başkasına kiralanması girişimlerini sonuçsuz bırakacak işlem ve eylemlere
girişmesi üzerine kendisine ihtarname çekildiğini, kötü niyetini
sürdürdüğünden sözleşmedeki kira bedeli üzerinden 15.8.1991- 15.9.1992
dönemine ilişkin toplam 178.597.928. TL. üzerinden icra takibine geçildiğini,
ancak davalının takibe haksız olarak itiraz ettiğini belirterek itirazın
iptaline, takibin devamına 40 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep
ve dava etmiştir.
Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda itirazın kısmen
iptali ile takibin 39.874.523. TL. üzerinden devamına, 40 icra inkar
tazminatına hükmedilmesine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz
edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici
sebeplere ve özellikle, uzman bilirkişi raporunun oluşa ve dosya içeriğine
uygun bulunması nedeniyle hükme esas alınmasında bir isabetsizlik
bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin ise aşağıdaki
bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davanın ve somut olayın niteliği dikkate alındığında likit bir
alacağın varlığından sözedilemeyeceği diğer bir anlatımla alacağın tayininin
alınacak uzman bilirkişi raporu doğrultusunda mahkemenin takdirinde bulunduğu
gözetilmeksizin davalı aleyhine İİK’nun 67/2. maddesi uyarınca icra inkar
tazminatına hükmedilmesinde isabet görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenle davacı vekilinin tüm,
davalı vekilinin ise diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte
açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı
harcın davacıdan tahsiline, davalının peşin harcının istek halinde iadesine
28.1.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA