kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2001/10309 E., 2002/2256 K.

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU

İçtihat Metni


T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2001/10309 2002/2256
T:13.02.20002
YARGITAY KARARI

Davacı vekili, davalının 1996 yılına kadar müvekkili limited şirketin müdürlüğünü yaptığını, müdürlükten ayrıldıktan sonra yapılan incelemede davalının şirket amaç ve konusuna girmeyen işlemlerle şirketi zarara uğrattığını ileri sürerek, toplam (2.682.104.734) liranın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, iddianın doğru olmadığını yaptığı işlemeleri kişisel çıkar maksadıyla değil de, şirketin başkanı Rektör Prof.Dr.H... C...’in emir ve talimatıyla yaptığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, yaptırılan bilirkişi incelemesinde, davalının davacı şirketin müdürlüğünü yaptığı 1996 tarihine kadar görev ve yetkisini aşarak yaptığı bir takım iş ve muamelerle davacı şirketin zarara uğrattığı, söz konusu işlemlerin şirketin başkanı olan Prof.Dr.H... C....’in talimatı üzerine yaptığını savunmuş ise de, bu konuda bir kanıt olmadığı gibi, yapılan işlemler konusunda ortaklar kurulu kararı bulunmadığı, yapılan işlemlerin şirketin konu ve amacı dışında olup, davalının basiretli bir tacir gibi davranmadığı ve zarar miktarının (522.214.100)lira olarak belirlendiği gerekçesiyle, bu miktarın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalı Limited şirket müdürü görevini yerine getirmede ve bu amaçla giderler yapmakta şirket ana sözleşmesi ve ortaklar kurulu kararı ile bağlı olup, dava dışı ve şirkette kişisel olarak pay sahibi olmayan bir kişinin beyanlarına dayanarak statüye aykırı biçimde harcama yapmasında şirkete karşı şahsen sorumlu olup, koşulları oluştuğu takdirde gerek bu talimatları verenlere ve gerekse bundan faydalanan kişi ve kişilere rücu imkanı bulunmasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 21.150.000-lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 12.03.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA