kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2001/10279 E., 2002/2707 K.

SİGORTA

ZARARIN BELİRLENMESİ

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2001/10279 2002/2707

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Konya - Ereğli Asliye 1. Hukuk Mahkemesi
GÜNÜ :01.10.2001
SAYISI :2000/415-2001/533


Taraflar arasında görülen davada Konya-Ereğli Asliye 1. Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01.10.2001 tarih ve 2000/415-2001/533 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin beyaz eşya satıcılığı ile uğraştığını, davacıya ait işyerinin hırsızlığa karşı davalı şirkete sigortalı olduğunu, 21.09.1998 tarihinde dükkanın duvarı delinmek suretiyle içerideki eşyaların çalındığını, sigorta bedelinin davalı tarafından ödenmediğini ileri sürerek, 1.524.589.443 TL.nın 21.09.1998 tarihinden itibaren temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının envanter kayıtlarına göre davacı zararının 66.945.005 TL. olduğunu belirterek, bu rakamın dışında kalan kısmın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacı işyerinin 21.09.1998 günü hırsızlık olayına maruz kaldığı, işyeri ve içindeki malların davalı şirkete sigortalı olduğu, davacı defter ve faturalarına göre işyerinden 2.167.117.296 TL. tutarında mal çalınmış olabileceği, ancak davacının talebi ile bağlı kalınması gerektiği sonucuna varılarak, 1.524.589.443 TL.nın 21.11.1998 temerrüt tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, hırsızlık rizikolarına karşı sigortalı işyerinde meydana geldiği iddia edilen hırsızlık nedeniyle, sigorta teminatının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, sigortalı işyerindeki çalınan malların miktar ve değeri, davacıya ait defterlerdeki o yılın kapanış tarihi itibariyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Sigorta kapsamına giren rizikonun gerçekleşmesinden sonra zarar miktarının iddia ve ispatı sigorta ettirene düşer.Öncelikle rizikonun gerçekleştiği tarihten bir önceki akşam itibariyle ticarethaneye giren ve çıkan emtianın, ticari defter ile giriş ve çıkışa ait fatura ve irsaliye belgeleri ile kanıtlaması gerekir. Bu şekilde yapılacak tespitten, rizikodan sonraki sayım sonucu kalan emtianın değerinin mahsubu sonucu bulunacak rakam, davacının zararı olarak kabul edilmelidir.Ayrıca, çalınan emtianın değeri de, hırsızlık sigorta poliçe genel şartlarının 15.maddesine göre, olaydan bir gün evvelki piyasa alımı rayiç değeri esas
alınarak belirlenmelidir. Mahkemece davalı vekilinin rapora karşı olan itirazları da değerlendirilerek, ek rapor veya gerekirse yeni bir bilirkişi raporu alınması gerekirken, yukarıda belirtilen ilkelere uygun düşmeyen bilirkişi raporu ile yetinilerek, davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ :Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 25.03.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA