kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2001/10249 E., 2001/14284 K.

HAKSIZ FESİH TAZMİNATI

MEŞRU MAKUL SEBEPLER

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T AY
9.Hukuk Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO :2001/10249
KARAR NO :2001/14284


ÖZET : Salt işçiye ihbar ve kıdem tazminatının ödenmiş olması,Toplu İş Sözleşmesinde cezai şarta
bağlanmış makul ve meşru nedenlerin olmadığını göstermez

(1475 S.K. 13. mad.)

Davacı işçinin Toplu İş Sözleşmesinin 11.maddesinde öngörülen sözleşme tazminatını
isteyebilmesi için meşru ve makul nedenlerin bulunmaması gerekir.Oysa dosya içeriğine göre
davacının işyerinde verimli çalışmadığı,geçimsiz olduğu ve son kez de işyerinde çalışan arkadaşlarını
tehdit ettiği doğrultusunda dikkate alınması gereken deliller mevcuttur.
Davalı işveren bunlara rağmen davacının ihbar ve kıdem tazminatlarını ödemen suretiyle
fesih yoluna gitmiş olması davacının söz konusu tazminata hak kazandığını göstermez.Bu itibarla bu
tazminatın reddine karar verilmelidir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz
harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.9.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA