kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2001/10597 E., 2002/2874 K.

KASKO SİGORTASI

RÜCUAN TAZMİNAT

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2001/10597 2002/2874

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :İstanbul Asliye 9.Hukuk Mahkemesi
GÜNÜ :25.10.2001
SAYISI :2001/410-617


Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 9.Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25.10.2001 tarih ve 2001/410-617 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkiline kasko sigortası ile sigortalı aracın, davalının maliki olduğu aracın tam kusuru ile çarpması sonucu hasarlandığını ileri sürerek, sigortalılarına ödedikleri 885.770.000 liranın 7.12.2000 ödeme tarihinden itibaren temerrüt faizi ile davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, aracın müvekkiline ait olmasına rağmen dava dışı A... Turizm Seyahat A.Ş.ne 16.12.1999 tarihinde kiralandığını, bu nedenle müvekkilinin işleten olmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından davanın kısmen kabulü ile 835.770.000 liranın 7.12.2000 tarihinden itibaren temerrüt faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Yürürlükte bulunan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ‘nun 85/1.maddesine göre, bu yasaya tabi araçların meydana getirdikleri zararlardan araç sahiplerinin hukuken sorumlu olacağı ilkesi benimsenmiş ise de, bu araçların sahipleri tarafından herhangi bir sebeple yararlanılmasının bir başka kimseye devir edilmesi halinde (çok kısa bir süre olmaması kaydıyla) artık araç üzerindeki fiili hakimiyeti kalmaması ve bu sebeple ekonomik yönden de bir yararlanma olanağının kalktığı durumlarda, o aracı kaza sırasında fiili hakimiyeti altında bulunduran ve ondan iktisaden yararlanan kimsenin, diğer bir deyişle işletenin bu kaza nedeniyle meydana gelen zarardan sorumlu tutulması gerekip bunun sonucu olarak da bu gibi durumlarda araç malikinin sorumlu tutulmaması gerekecektir.
Dava konusu olayda, kazaya karışan aracın maliki davalı belediye ise de, dosyaya sunulan çöp ihalesinin tasdikine dair 16.12.1998 tarih ve eki teslim durum çizelgesi ile dava konusu aracın dava dışı A... Tur. Sey. İnş. Tic. A.Ş. ‘ye teslim edilerek, yararlanmanın anılan şirkete devir edildiği ve davalı belediyenin araç üzerindeki fiili hakimiyeti kalmadığından ,2918 sayılı KTK. ‘nun 85.maddesine göre işletenin davalı belediye olmayıp A... A.Ş. olduğundan, mümeyyiz davalı hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle mümeyyiz davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 1.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA