kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 2001/10587 E., 2001/14457 K.

BOŞANMA

KUSUR

MADDİ TAZMİNAT

MANEVİ TAZMİNAT

TAZMİNAT

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

E. 2001/10587
K. 2001/14457
T. 23.10.2001
Y A R G I T A Y İ L A M I


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün velayet ve tazminat yönünün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün *temyiz eden Ali Irmak ile vekili Av. Çetin Doğan Çimen ve karşı taraf İlkay Irmak vekili Av. Turgut Öcal geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmesine göre sair temyiz itirazları yersizdir.
2-Mahkeme tarafların karşılık davalarını kabul ederek boşanmaya karar vermiştir. Boşanma sebebi mahkemede ispat edilmemiş ise de taraflar ortada boşanmaya yol açacak bir olay olmadığı halde boşanma davası açıp boşanma kararı oluşmasına yol açmışlardır. Bir tarafın kusursuz kabul edilmesi doğru değildir. Medeni Kanunun 143. maddesi şartları oluşmadan davacı-davalı İlkay yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Hükmün 2.bentte açıklanan sebeple BOZULMASINA, velayete yönelik itirazların 1.bentte açıklanan sebeple REDDİNE, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, duruşma için taktir olunan 97.500.000 Tl. vekalet ücretinin İlkay’dan alınıp Ali’ye verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 23.10.2001 Sa.


MUHALEFET ŞERHİ

Boşanmaya neden olarak gösterilen olaylardan sonra taraflar bir araya gelmiş, koca da 24.9.1999 tarihinde ihtar çekerek, 20.4.1999 tarihindeki olayları affetmiştir. Bundan sonra boşanmayı gerektirecek bir olayın varlığı, kanıtlanamamıştır.
# Medeni Kanunun l34/1-2.maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, müşterek hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sözlerinin bir kısmı Medeni Kanunun l34/l maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Ancak boşanma hükmü temyiz edilmediğinden bu yön bozma nedeni yapılamamış, yanılgıya işaret edinilmekle yetinilmiştir.
Kadın boşanmaya neden olan olaylarda kusursuz olduğundan ve boşanma yüzünden mevcut ve beklenen menfaatleri haleldar olduğundan hükmün maddi tazminat yönünden onanması kanaatiyle değerli çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA