kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

13. Hukuk Dairesi 2001/9476 E., 2001/10660 K.

İCRA İNKAR TAZMİNATI

İTİRAZIN İPTALİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
13.HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

E. 2001/9476
K. 2001/10660
T. 19.11.2001


Davacı, davalı Belediye ye malzeme sattığını ancak bedelini
alamadığını, davalı hakkında yaptığı icra takibine davalının itiraz
ettiğini, icra Tetkik Merciinde açmış olduğu itirazın kaldırılması
davasının reddedildiğini belirterek, itirazın iptali ile icra inkar
tazminatının tahsilini istemiştir.
Davalı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece; davanın kabulü ile itirazın iptaline ve icra inkar
tazminatının tahsiline karar verilmiştir.
Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun
gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir
isabetsizlik bulunmamasına göre, Davalının aşağıdaki bendin kapsamı
dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-İtirazın iptali davaları İ.İ.K.nun 67.maddesi gereğince takip
talebine itiraz edilen ve itirazın kaldırılması için icra Tetkik
Merciine müracaat etmek istemeyen alacaklılara tanınmış bir dava
hakkıdır.
Somut olayda davacı İTM’ne itirazın kaldırılması talebinde
bulunmuş olduğuna göre artık itirazın iptali davası açamaz. Ne var ki
davacı dava dilekçesinde itirazın iptali isteğinin yanında alacağında
tahsilini istediğinden bu davanın alacak davası olarak görülmesi
gerekir. Değinilen bu yön gözetilerek asıl alacağa takip tarihinden
itibaren yasal faiz işletilmek suretiyle tahsiline karar verilmesi
gerekirken nitelemede yanılgıya düşülerek itirazın iptaline ve bu
cümleden olarak icra inkar tazminatına hükmedilmesi usul ve yasaya
aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle
davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bent
gereğince temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin
harcın istek halinde iadesine, 19.11.2001 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA