kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 2001/9457 E., 2002/1148 K.

BONO

İSPAT KÜLFETİ

MENFİ TESPİT DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
19.HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
2001/9457 2002/1148
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi : Elmadağ Asliye Hukuk Mahkemesi
Tarih : 28.11.2000
Nosu : 287-711
Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek.Av. ile davalı vek.Av. ‘un gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
1-HUMK.nun 429 ve 442/a maddeleri hükümlerine göre davalı vekilinin usule ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddi gerekmiştir.
2-Esasa yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Dava menfi tesbit davasıdır. Davacı taraf dava konusu bono ile borçlu bulunmadığının tesbitini talep ve dava etmiştir. Mahkemece davalının “malen” düzenlenen bono karşılığında ne gibi bir mal verdiğini kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Oysa “Bedeli malen ahzolunmuştur” kaydını içerecek şekilde keşide edilmiş bulunan bir kambiyo senedinin, teslim alınan mal karşılığında düzenlendiğinin bir karine olarak kabulü gerekir. Bir başka anlatımla davacının keşide edilen bono karşılığında kendisine mal teslim edilmediğini ve dolayısıyla borçlu olmadığını usulen kanıtlaması gerekir. Açıklanan durum gözardı edilerek, kanıt yükünün tayininde hataya düşülmesi isabetli olmadığı gibi bu husus hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ve tecrübeyle çözümlenmesi mümkün olan bir husus olduğu halde HUMK.nun 275.maddesine aykırı biçimde bilirkişi görüşüne başvurulması da usulsüz olduğundan hükmün davalı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı yararına takdir edilen 97.500.000.-TL. duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 15.2.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA