kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2001/9408 E., 2002/1228 K.

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

TEDBİR KARARININ İNFAZI

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2001/9408 2002/1228
14.02.2002

YARGITAY KARARI


Davacı vekili, aynı mahkemenin ihtiyati tedbir kararı ile dava dışı televizyon yayın şirketlerinin yayınlarının tedbiren durdurulmasına karar verildiğini oysa müvekkilinin kablo TV şebekesinden iletilen TV yayınlarının içeriği ile ilgili bir tasarrufta bulunamadığını, böyle bir kararın uygulanmasının RTÜK’ün yetkisinde olduğunu ileri sürerek, anılan karara dayalı İcra Müdürlüğü müzekkeresinin iptaline talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının kablolu TV şebekesinin tek işletmecisi olduğunu, yayını teknik olarak durdurabilecek başka kuruluş bulunmadığını savunmuştur.
Mahkemece, davanın açıldığı İcra Tetkik Mercii’nce verilen görevsizlik kararı uyarınca ilgili tedbir kararı ve sunulan kanıtlara dayanılarak, daha önce başka mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararının davacı şirketçe uygulanarak yayının durdurulduğu, K... A.Ş. ile davacı arasındaki sözleşmenin, tedbir kararının infazını etkilemeyeceği, 3984 sayılı kanun hükümlerinin tedbir kararını engelleyici biçimde yorumlanamayacağı, İcra Müdürlüğü işlemlerinin ise HUMK.nun 101. vd.maddelerine uygun olduğu gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davacının tarafı bulunmadığı, ihtiyati tedbir kararının infazı ile ilgili İcra Müdürlüğü’nce davacı kuruluşu muhatap alan işlemin (aleyhinde tedbir kararı alınan TV kuruluşunun yayınlarının durdurulması yönergesi) iptali istemine ilişkindir.
İhtiyati tedbir kararı isteyen davalılarca, ihtiyati tedbir kararı alındıktan sonra aleyhinde tedbir kararı aldıkları yayın kuruluşlarına karşı 29.05.2000 tarihli dilekçeyle marka ve telif haklarına tecavüzün ve haksız rekabetin, bu konudaki muarazanın önlenmesi, fesih ile zararın tazmini ve alacağın tahsili istemi ile dava açtıklarına göre, HUMK’un 113.maddesi hükmünün zorunlu sonucu olacak davacının ihtiyati tedbir kararının infazına dair İcra Müdürlüğü işlemine yönelik şikayetine ilişkin eldeki davanın esas dava dosyası ile birleştirilmesi gerekirken, asıl davanın açılması ile birlikte ihtiyati tedbir kararı veren mahkemenin yetkisinin kalkacağının gözden kaçırılarak, istem hakkında karar verilmek üzere asıl davaya bakan mahkeme yerine geçilerek şikayetin esastan karara bağlanması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, (250.000.000) TL. vekillik ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 14.02.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA