kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 2001/9402 E., 2001/10765 K.

EHLİYET

FİİL EHLİYETİ

VASİYET

VESAYET

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ

E. 2001/9402
K. 2001/10765
T. 09.07.2001

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece
verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için
tayin olunan *10.4.2001 gününde tebligata rağmen taraflar gelmedi. İşin incelenerek
karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün
dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve
özellikle *vesayetin amacının vesayet altındaki kişi yanında üçüncü kişileride
korumak olduğu, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının yazılarından işlemin yapıldığı anda
murisin Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olduğunun belirlendiği ve şekli
anlamdaki vesayet kararının işlemi geçersiz hale getirmeyeceğine göre yerinde
bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün
ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine peşin
alınan harcın mahsubuna oyçokluğuyla karar verildi. 09.07.2001 Pzt.
MUHALEFET ŞERHİ

Kısıtlama (vesayet) işlemi, yenilik doğurucu niteliktedir ve kişiler-aile-miras
ve borçlar hukuku yönünden kısıtlanan kişinin fiil ehliyetini sınırlar yada kaldırır.
Kısıtlı tek başına hukuki işlem yapamaz. (Prof.Dr. Zevkliler, Dr.Acabay Dr.
Gökyayla, Zevkliler Medeni Hukuk, 1995/ Sf. 1102-1103) Kısıtlama kararı
kaldırılıncaya kadar sonuçlarını doğurur. (Prof.Dr.H.V.Velidedeoğlu, Medeni Hukuk,
1965 Sf.541)
Başka bir ifade ile kısıtlının fiil ehliyetide kısıtlama tarihinden itibaren yoktur.
Kişinin kısıtlanmasını gerektiren bir hal olmasa dahi, hakimin kesinleşmiş kararı
Medeni Kanunun 416. ve müteakip maddeleri uyarınca kaldırılıncaya kadar sonuç
ifade eder. Aksi yöndeki düşünce vesayet altına alınan kişinin, bu karara rağmen her
tasarrufunda mümeyyiz olup olmadığının araştırılması ve tartışılması sonucunu
doğurur ki, bu da vesayet için hakim kararını gerekli gören Medeni Kanun
düzenlenmesi ile bağdaşmaz. Kanunda öngörülen özgürlüğü bağlayan cezanın
çekilmiş sayılması gibi hallerde kısıtlılık kendiliğinden kalkar. Özellikle bu olayda
olduğu gibi akıl hastalığı sebebiyle kısıtlanmış olan kişinin kısıtlama kararının
kesinleşmesinden sonra fakat usulüne uygun kaldırılmasından önce yaptığı hukuki
tasarrufun bu arada yaptığı vasiyetnamenin yapılış tarihinde mümeyyiz olduğunun
tesbiti ile tasarrufun iptali isteğinin reddi mümkün değildir. Karar bozulmalıdır.


Başkan Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA