kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 1996/3350 E., 1996/4755 K.

NEMA ALACAĞINDA FAİZ

TASARRUFLARI TEŞVİK PRİMİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

E. 1996/3350
K. 1996/4755
T. 7.3.1996


ÖZET : Tasarrufları teşvik için, işçiden kesilen tasarruf kesintileri ve
işveren katkısı, en az iki yıl tasarrufta bulunanlara istekleri halinde
nemalandırılarak ödenir. Nema, faiz olmadığından, temerrüt nedeniyle yasal
faizin de ödenmesi gerekir.

(3417 s. ÇTTK. m. 6) (818 s. BK. m. 104/son)

Davacı, tasarrufu teşvik pirimi ve nema alacağının ödetilmesine karar
verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla; dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
temyiz itirazları yerinde değildir.

2- İşyerinden ayrılan davacı işçi, 3417 sayılı “Çalışanların Tasarrufa Teşvik
Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun” uyarınca davalı
işverence kendisinden kesilen tasarruf kesintileri ile işveren katkısının
banka hesabına yatırılmadığını iddia ederek, işveren katkısı ile tasarruf
kesintileri toplamı üzerinden nemasının ödenmesi isteğinde bulunmuş,
mahkemece de istek doğrultusunda hüküm kurulmuştur.

Anılan Yasının 6. maddesinin son fıkrasında; “en az iki yıl tasarrufta
bulunanların istedikleri takdirde, tasarruf kesintileri, ...işveren
katkıları... toplamı üzerinden tahakkuk edecek nemanın 1/3’ü her yıl ödenir”
denilmektedir. Davacının durumu, anılan madde kapsamına girmekte olduğundan,
hesaplanan nemanın davalıdan tahsiline karar verilmesi doğrudur. Öte yandan,
”nema” niteliği itibarı ile faiz kapsamına girmediği için faiz yürütülmesi de
hatalı değildir. Gerçekten, söz konusu Yasanın isminden de anlaşılacağı
üzere, tasarruf kesintileri ile işveren katkılarının konulan kurallar
uyarınca değerlendirilmesi ve vatandaşların tasarrufa teşvik edilmesi
amaçlanmıştır. Böyle olunca, BK.nun 104/son maddesindeki “geçmiş günler
faizinin, tediyesinde temerrüt sebebi ile faiz yürütülemez” temel kuralının
da kapsamına girmemektedir. Bu temel kural temerrüt faizi için geçerlidir.
Ancak, nema alacağı için 30 yasal faizin dava tarihinden hüküm altına
alınması gerekirken, mevduat faizinin hüküm altına alınması hatalıdır.

S o n u ç : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle (BOZULMASINA),
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.3.1996
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA