kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 1996/358 E., 1996/3155 K.

YETKİSİZ KİŞİNİN İTİRAZI

İçtihat Metni


T.C.
YARGITAY
7. Hukuk Dairesi

YARGITAY İLAMI
ESAS KARAR
1996/358 1996/3155

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen
hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin yasal süresinde
olduğu anlaşıldı. Tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu. Gereği
görüşüldü:
Kadastro sırasında 185 ada 1 parsel sayılı 15962 metrekare
yüzölçümündeki taşınmaz davacı hazine 127 ada 1 parsel sayılı 5656 metrekare
yüzölçümündeki taşınmaz İsmail ve Faruk, 176 ada 4 parsel sayılı
415 metrekare aynı ada 5 parsel sayılı 428 metrekare yüzölçümündeki
taşınmazlar ise davalı Fırat adına tapu kayıtlarına ve kazandırıcı
zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak tesbit edilmiştir. İtirazı komisyonca
reddedilen davacı hazine adına tesbit edilen taşınmaza uygulanan tapu kaydı
miktarının 17000 metrekare olduğunu, eksik tesbit edilen kesiminin davalılara
ait taşınmazlarda kaldığını, miktar eksikliğinin ifrazı ile kendi taşınmazına
ilavesi talebiyle dava açmıştır. Mahkemece davanın görev yönünden reddine
dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş,
hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.
Dava konusu taşınmazların tesbiti 3402 sayılı Kadastro Kanunun
zamanında yapılmış 29.8.1989- 30.10.1989 günleri arasında askıya
çıkarılmıştır. Bu nedenle askı ilan süresi içinde dava açılması gerektiği
halde dava 1.10.1990 gününde açılmıştır. Diğer taraftan kadastro tesbitlerine
karşı itiraz hakkı illerde Defterdarlığın, ilçelerde ise Mal Müdürünün görev
ve yetkisindedir. Kadastro Müdürlüğüne itiraz Kaymakam tarafından
yapılmıştır. Kaymakam tarafından yapılan itiraz tutanaklarının kesinleşmesini
önlemez. Bu nedenlerle kadastro tesbiti kesinleşmiştir. Bu yönler gözönünde
tutularak davanın görev yönünden reddine, dosyanın görevli mahkemeye
gönderilmesine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından yerinde
görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, hazineden ilam
harcı alınmasına yer olmadığına, peşin alınan harcın mahsubu ile geriye kalan
123300 lira ilam harcının davalılardan alınmasına, 28.3.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA