kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/333 E., 1996/1877 K.

VAKFEDENİN MİRASÇILARI VE LEHLERİNE MAL VASİYET EDİLEN KİŞİLER

VAKFIN TESCİLİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/333 1996/1877

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde vakıf senedinin tescili, vakfın sicile kaydı
istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen hükmün temyiz
incelemesinin duruşmalı olarak yapılması bir kısım müdahil davalı vekili
tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle
taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz
eden müdahil davalılar Vek. Av. Seyfettin ve Av. Mehmet ile
aleyhine temyiz olunan davacı vekili Vek. Av. Reşide geldi. Gelen
vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar
okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Müteveffa Behiye, ölmeden önce İstanbul 25. noterliğince
resen düzenlenen 4.7.1989 tarih 32452 yevmiye nolu vakıf senedi ile bazı
mallarını Mühibe Eğitim ve Sağlık Vakfı adı altında Medeni Kanunun 73.
maddesi uyarınca vakfetmiş ve 17.7.1989 tarihli dilekçesiyle ikametgahı
olduğunu bildiği Fatih’deki 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak Medeni
Kanunun 74. maddesi gereğince tescil istemiştir. İstem tarihinden sonra
mahkemece yapılan inceleme sırasında adı geçen 4.8.1989’da vefat etmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar tüzüğünün 5. maddesine dayanarak istemde
bulunanın yerine geçmiş ve mahkeme incelemesine katılmıştır.
Bu arada vakfedenin mirasçıları ve lehlerine mal vasiyet edilen
kişiler de “ilgili” sıfatıyla bu tahkikata katılmışlardır. Mahkemece bu
kişiler davada asli müdahil sıfatıyla dinlenmiş ve ikame ettikleri deliller
toplanmış ise de, Medeni Kanunun 74 ve Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre
Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 5. maddesi dikkate alındığında tescil
istemini içeren başvuru bir dava niteliğinde olmadığı gibi mirascı ve lehine
mal vasiyet edilen kişilerin böyle bir yargılamada davaya müdahil olarak
katılmaları da söz konusu değildir. Gerçekten Medeni Kanunun 74. maddesi
hükmü incelendiğinde sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü mahkemece verilen tescil
kararının tebliği üzerine iki ay içerisinde ancak temyiz yoluna
başvurabilecek iken, kendilerini ilgili olarak gören kişilerin dava
niteliğinde de olmayan böyle bir ihtilafsız kazai işleme asli müdahil olarak
katılmaları da söz konusu olamaz. Sözü edilen tüzüğün 5. maddesinin 5.
fıkrasına göre mahkeme esas itibariyla evrak üzerinde karar vermek durumunda
olup, gereken hallerde vakfedeni ve diğer ilgilileri de bu inceleme sırasında
dinleyebilir ise de, mahkemenin böyle bir yola girmesi “ilgililer” deyimi
kapsamında olan kişilerin menfeatları haleldar olduğu gerekçesiyle vakfın
kurulmasına karşı gelmeleri ve vakfın tesciline karar verilmesi halinde de
temyize bayvurmaları hakkını vermez. İlgililerin mahkemece dinlenmeleri,
vakfın tesciline ilişkin işlemin mahkemece değerlendirilmesine yönelik olup,
çekişmesiz kaza işlemi niteliğindeki bu tescil de bu kişilerin taraf
olmalarını gerektirmez. Hal böyle olunca, mahkemenin bu kişileri asli müdahil
olarak kabul etmesi bir usuli hatadır. Böyle bir hatalı işlem sonucu
yargılama sırasında bu kişileri izafe edilen sıfatın Yargıtay’ca dikkate
alınmayacağı ve hatalı bir işlemin hukuki sonuç doğurmayacağı da açıktır.
Bütün bu hususlar dikkate alındığında, mahkemenin tescile ilişkin
kararını temyiz eden Nurettin, Sedef ve Sevgi’nin
bu ihtilafsız kaza işleminde kendilerine taraf yada müdahil sıfatı izafesinin
mümkün olmadığı için kararı temyiz etme hakları bulunmamaktadır.
Bu kişilerin kurulan vakıf nedeniyle hukuki menfaatlerinin ihlal
edildiği kanısında bulundukları takdirde yasada öngörülen hukuki yollara
başvurabilecekleri tabiidir.
Bu itibarla tescil kararını temyiz eden Nurettin ve Sedef ile
Sevgi’nin temyiz istemlerinin REDDİNE, temyiz peşin harcının istek
halinde temyiz edenlere iadesine, 27.2.1996 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA