kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2001/10233 E., 2002/2787 K.

KASKO SİGORTASI

SİGORTACININ SORUMLULUĞU

TAZMİNAT

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2001/10233 2002/2787

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Bursa Asliye 1. Ticaret Mahkemesi
GÜNÜ :08.12.1999
SAYISI :1998/858-1999/428

Taraflar arasında görülen davada Bursa Aslilye 1. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 08.12.1999 tarih ve 1998/858-1999/428 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacılar vekili, davalı şirkete kasko sigortalı bulunan müvekkillerinin murisine ait araçta meydana gelen (1.468.000.000) TL. hasar bedelinin davalı sigorta şirketi tarafından ödenmediğini, bu hususta girişilen icra takibinin, davalının haksız itirazı sonucu durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile % 40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, dava konusu aracın, kaza tarihinde, sürücü İrfan’a haricen satıldığını ve menfaat değişikliği nedeniyle hasarın teminat dışı kaldığını, ayrıca, poliçede % 10 bayan sürücü indirimi uygulandığını, aracı kullanan sürücü bayan olmadığından hasar miktarından aynı oranda indirim yapılması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, olayda mülkiyet değişikliği olmadığı, sigorta bayan indiriminin, sigorta poliçesi ve genel şartlarında bu hususa yer verilmediğinden, sigorta bedelinden indirim yapılması için bir neden teşkil etmeyeceği, hasar bedelinin (1.235.997.000) TL. temerrüt faizinin (141.624.656) TL. olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, itirazın anılan meblağda asıl alacak ve faiz ile alacak aslına takip tarihinde tahsili gününe kadar değişen oranlarda ve yıllık % 75 oranını aşmamak üzere reeskont oranında temerrüt faiziyle birlikte sınırlı olarak iptaline, fazlaya ilişkin istem ile icra-inkâr tazminatı isteminin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava, kasko sigorta poliçesine dayalı tazminat istemine ilişkin olup, davacılar, sigortalı aracın kaza yaptığı hasar tazminatının ödenmediğini ileri sürmüşlerdir.Mahkemece, hükme dayanak yapılan bilirkişi incelemesinde, sovtaj bedeli düşüldükten sonra (1.201.779.000) TL. sigorta tazminatından davalı sigorta şirketinin sorumlu olduğu bildirilmiş, bu bilirkişi raporuna karşı davalı sigortacı vekilince, sigorta poliçesinde prim hesaplamasında % 10 bayan sürücü indirimi uygulandığı ve buna göre eksik prim alındığı, oysa olaya sebebiyet veren sürücünün erkek olması nedeniyle, sigorta tazminatından da aynı oranda indirim yapılması gerektiği hususu itirazen bildirildiği halde, mahkemece bu itiraz ve sonucu üzerinde durulmadan yazılı olduğu gibi karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı sigorta şirketi yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 28.03.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA