kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2001/10123 E., 2002/2564 K.

KOOPERATİF

ZAMANAŞIMI

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2001/10123 2002/2564

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Gölcük Asliye Hukuk Mahkemesi
GÜNÜ :15.02.2001
SAYISI :1999/46-2001/140


Taraflar arasında görülen davada Gölcük Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15.02.2001 tarih ve 1999/46-2001/140 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkil kooperatifin bir kısım üyelerinin parke yer döşemesi yaptırmak istemeleri üzerine, o tarihteki kooperatif yöneticilerinin parkelerini Remzi’den satın almaları konusunda üyelerine tavsiyede bulunduğunu, alınan parkelerin kooperatif yöneticisi davalıya bir tutanakla teslim edildiğini, yapılan kongrede değişen yöneticilerin, davalının kooperatif adına teslim aldığı parkelerin bulunmaması nedeniyle güç duruma düştüğünü ileri sürerek, parkelerin aynen teslimi veya aynen ifa mümkün değilse toplam (2.615.300.000)TL.nin dava tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara dayanılarak üyelerin kendi daireleri için Kolaylı Ticaret sahibi ile ayrı ayrı anlaşarak parke aldıkları, bu konuda üyelerce açılan davanın Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce reddedildiği, kooperatifin parke alımı konusunda alınmış bir kararı olmadığı, bu durumda kooperatifin, üyeleri yerine geçerek dava açmayacağı, kaldı ki davanın, davalının parkeleri haksız olarak üyelere teslim etmemesinin haksız eylem olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, BK. 60. maddesi uyarınca bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olduğu ve süresinden sonra açıldığı gerekçesiyle. Davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davacı kooperatifin eski yöneticisi olan davalının, kooperatif adına teslim aldığı parkelerin bulunamadığı iddiasıyla açılmış bulunan sorumluluk davasıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin davanın zaman aşımı süresi için 1163 sayılı yasanın 98. maddesi yollamasıyla TTK.nun 309. maddesi hükmü uygulanır. Bu durum karşısında mahkemece, davacı kooperatif yetkililerinin eski yönetim kurulu üyesi olan davalının işleminden kaynaklanan zararı tam olarak hangi tarihte öğrendikleri tespit edilerek, bu tarihten itibaren iki yıl ve her halde zararı doğuran fiilin vukuu tarihinden beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrayacağı gözetilmeden, davalının işleminin haksız eylem olarak değerlendirilmesi ve BK.nun 60. maddesi uyarınca bir yıllık zaman aşımı süresinin geçmiş olması nedeniyle, davanın zaman aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı kooperatif lehine BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 21.03.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA