kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 2001/10085 E., 2002/599 K.

KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ

İçtihat MetniYARGITAY İLÂMI

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 186 ada 75, 196 ada 79 parsel sayılı taşınmazlar miras yoluyla gelen hakka, paylaşmaya satın almaya, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak eşit paylarla Fatma ve Nazmi adlarına, 186 ada 88 parsel sayılı, 186 ada 202 parsel sayılı ve 188 ada 23 parsel sayılı taşınmazlar miras yoluyla gelen hakka, paylaşmaya, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak Fatma adına, 201 ada 97 ve 215 ada 197 parsel sayılı taşınmazlar satın almaya ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak yine Fatma adına, 186 ada 213, 90,192 ada 34 parsel sayılı taşınmazlar satın almaya kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak davalı Nazi adına tesbit edilmiştir. Davacı Mehmet, miras yoluyla gelen hakka dayanarak tesbitlerin iptali için dava açmıştır. Asliye Hukuk Mahkemesinde davacı Mehmet tarafından davalılar Fatma ve Nazmi aleyhine açılan muvazaa sebebiyle senet iptali ile tenkis hakkındaki dava görevsizlik kararı ile kadastro mahkemesine aktarılmıştır. Mahkemece davalar birleştirilerek yapılan yargılama sonunda davanın reddine, taşınmazların tesbitlerinde olduğu şekilde davalı taraf adına tapuya tesciline karar verilmiş,hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmazların davacının miras bırakanı ve babası Tahsin’in kullanımında iken adı geçen tarafından sağlığında asli zilyetliğinin davalılara devredildiği, tesbit gününde davalılar yararına miras bırakandan devraldıkları zilyetlik nedeniyle taşınmaz edinme koşullarının gerçekleştiği, mahkemece toplanıp değerlendirilen delillerle belirlenmiştir. Miras bırakanın satış ya da bağış yoluyla taşınmazlarını başkasına devretmesi durumunda, zilyetliğin devri şekle tabi olmadığından bu devrin geçersiz kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenlerle davacı tarafın bu konuya ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir. Nevarki, davacı taraf Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı davada tenkis isteğinde de bulunmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesince iptal isteği ile tenkis isteğinin birbirinden ayrılmadan dava dosyası görev yönünden kadastro mahkemesine aktarılmıştır. Oysa tenkis isteğinin kadastro mahkemesinde incelenmesi mümkün değildir. mahkemece bu yönler gözönünde tutularak iptal isteği yönünden davanın reddine taşınmazların davalılar adına tapuya tesciline ancak, tenkis isteği yönünden mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken bu yön dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Sonuç; Yukarda yazılı nedenlerle kadastro tesbitine itiraz ve iptal isteği yönünden hükmün ONAMMASINA, onama nedeniyle peşin alınan ilam harcının mahsubu ile geriye kalan 1.710.00 lira harcın davacıdan alınmasına, tenkis isteği yönünden kararın BOZULMASINA, 1.2.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA